Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на територията на Община Сливен

2018-11-20T18:04:06+02:00

Наименование на проекта: Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на територията на Община Сливен Номер на договора за финансиране: BG051PO001-4.1.05-0158-C0001 Финансираща програма: ОП Развитие на човешките ресурси Приоритетна ос:  [...]

Помощник в дома

2018-11-20T15:28:30+02:00

Наименование на проекта: Помощник в дома  Номер на договора за финансиране: BG051PO001-5.1.04-0134-C0001 Финансираща програма: ОП Развитие на човешките ресурси Приоритетна ос:  Водеща организация: Община Сливен Партньори: Обща стойност на проекта: 216,965.00 [...]

Предоставяне на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип” за деца и младежи с увреждания в град Сливен

2018-11-20T15:15:18+02:00

Наименование на проекта: Предоставяне на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип” за деца и младежи с увреждания в град Сливен Номер на договора за финансиране: BG051PO001-5.2.12-0062-C0001 Финансираща програма: ОП Развитие [...]

Разкриване на „Център за настаняване от семеен тип” за деца с увреждания в град Сливен

2018-11-20T15:04:25+02:00

Наименование на проекта: Разкриване на „Център за настаняване от семеен тип” за деца с увреждания в град Сливен Номер на договора за финансиране: BG051PO001-5.2.06/D01/0044 Финансираща програма: ОП Развитие на човешките ресурси Приоритетна [...]

Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система на територията на Община Сливен

2018-11-20T14:52:41+02:00

Наименование на проекта: Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система на територията на Община Сливен Номер на договора за финансиране: BG051PO001-4.1.06-0011-C0001 Финансираща програма: ОП Развитие на човешките ресурси Приоритетна ос:  Водеща организация: Община [...]

Устойчиво интегриране на младите хора от община Сливен на пазара на труда, които са в риск от социално изключване

2018-11-14T15:25:23+02:00

Наименование на проекта: Устойчиво интегриране на младите хора от община Сливен на пазара на труда, които са в риск от социално изключване Номер на договора за финансиране:BG05M9OP001-1.002-0080-C001 Финансираща програма: [...]

Go to Top