След приключването на проекта към 2023 г. ще бъде осигурено пречистването на отпадъчните води на Сливен и кв. Речица, или общо над 96 000 еквивалент жители (жители и промишленост), както и ще бъдат ремонтирани пътищата до нея.

На официална церемония „Първа копка“ бе даден старт на обект „Реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Сливен на Агломерация Сливен по проект №BG16M1OP002-1.016-0008. Реконструкцията е част от дейностите по проект „Доизграждане и рeхабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД“  и се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ на стойност 10 млн. лв. Бенефициент е „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД.

След приключването на проекта към 2023 г. ще бъде осигурено пречистването на отпадъчните води на Сливен и кв. Речица, или общо над 96 000 еквивалент жители (жители и промишленост), както и ще бъдат ремонтирани пътищата до нея.

С изпълнението на целите на проекта ще бъде достиганата и осигурена по-безопасна и по-чиста околна среда за гражданите на територията на гр. Сливен, както и ще бъдат достигнати европейските изисквания и стандарти за отвеждане на отпадъчните води.