Фонд на фондовете отвори заявленията за участие, получени по процедурата за възлагане на обществена поръчка по финансовия инструмент „Финансиране в селските райони“. Средствата са осигурени от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Ресурсът по новия продукт възлиза на 38,3 млн. лв., разпределен в три обособени позиции. Към публичния ресурс бъдещите финансови посредници се очаква да добавят и частен капитал като по този начин общата сума на заемите ще надхвърли 60 млн. лв.

След старта на инструмента от нисколихвените кредити ще могат да се възползват земеделски производители и други бизнеси в селските райони. Фермерите ще могат да ползват финансиране до 2 млн. лв., а право на заем при облекчени условия ще имат също предприятия, осъществяващи неземеделски дейности на територията на селски райони, включително производство, търговия, занаяти, всякакъв вид услуги като например, счетоводни, комунално-битови, ремонтни, ветеринарни, информационни, грижа да стари хора и др. Парите ще могат да се използват, както за инвестиции, така и за оборотни средства.

Фондът на фондовете ще съфинансира два вида нисколихвени кредити: допълващи вече получена безвъзмездна помощ по проекти (участие на ФнФ до 50% от размера на кредита) и самостоятелни заеми (участие на ФнФ до 70% от размера на кредита).

Преференциалните условия ще включват по-ниски от пазарните лихви, облекчени условия за кандидатстване, намаляване на изискванията за обезпечения, удължен гратисен период, улеснен достъп до финансов ресурс на специфични целеви групи (малки стопанства, млади фермери). Очаква се с предвидените средства да бъдат подкрепени минимум 130 предприятия, развиващи дейност в селското стопанство или преработката на земеделски продукти, както и осъществяващи неземеделска дейност на територията на селските райони.

Участниците подали заявления в определения срок са, както следва:

Банка ДСК ЕАД – по всички обособени позиции;

Инвестбанк АД – по всички обособени позиции;

Първа инвестиционна банка АД – по всички обособени позиции;

Сис Кредит АД – по обособени позиции 1.

Предстои разглеждане на получените заявление за участие и определяне на кандидатите, които ще бъдат поканени за подаване на първоначални оферти.