Project Description

Наименование на проекта: Деинституционализация на деца в риск посредством изграждане на центрове за настаняване от семеен тип за деца в риск в Община Сливен
Номер на договора за финансиране:
 BG161РО001/1.1-12/2011/026

Финансираща програма: ОП Регионално развитие
Приоритетна ос: 
Водеща организация: Община Сливен
Партньори:

Обща стойност на проекта:  1,980,702.72 лв. 
БФП (Безвъзмездна финансова помощ):
  2,029,734.02 лв. 
Финансов принос на Община Сливен: 
0%
Начало на проекта: 05 януари 2012 г.
Край на проекта: 30 април 2014 г.
Местонахождение: Община Сливен
Статус на проекта: Приключил проект

Текущ етап

Информация за проекта

Обща цел на проекта:

Осигуряване на условия за нов вид социална услуга в общността за деца в риск, която трайно да замени институционалната грижа на територията на Община Сливен, посредством изграждане на подходяща и ефективна социална инфраструктура.

Дейности

 1. Сформиране на екип по проекта
 2. Управление, наблюдение, финансов контрол и отчетност
 3. Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки
 4. Подготовка и изпълнение на авторски и строителен надзор
  1. Възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнители
  2. Изпълнение на авторски и строителен надзор
 5. Подготовка и изпълнение на дейностите по СМР
  1. Провеждане на открита процедура за избор на изпълнител на СМР
  2. Изпълнение на СМР
   • Обект 1: Изграждане на Център за настаняване от семеен тип „Дружба”
   • Обект 2: Изграждане на Център за настаняване от семеен тип „Ново село”
   • Обект 3: Изграждане на Център за настаняване от семеен тип „Сини камъни”
 6. Информация и публичност
 7. Одит на проекта

Очаквани резултати

 • 42 (36 +6) деца на възраст над 3 години и младежи с умствена изостаналост, с осигурени възможности за настаняване за отглеждане в подходяща и ефективна социална структура в общността;
 • Осигуряване на заетост за 30 души персонал на ЦНСТ;
 • Подобрен социален облик на Община Сливен, вследствие социализиране на децата и младежите с умствена изостаналост към общността.