Укрепване свлачище SLV 20.07613-09 на територията на ДПЛУИ – селище Качулка, (бивше селище Качулка), Община Сливен

2018-11-22T16:02:05+02:00

Наименование на проекта: Укрепване свлачище SLV 20.07613-09 на територията на ДПЛУИ – селище Качулка, (бивше селище Качулка), Община Сливен Номер на договора за финансиране: BG16M1OP002-4.003-0012-C01 Финансираща програма: ОП Околна среда 2014 - [...]

Областен информационен център Сливен

2018-11-22T16:04:01+02:00

Наименование на проекта: Областен информационен център Сливен Номер на договора за финансиране: BG05SFOP001-4.001-0022-C02 Финансираща програма: ОП Добро управление Приоритетна ос:  Водеща организация: Община Сливен Партньори:  Обща стойност на проекта: 315,000.00 лв. [...]

Подобряване на градската среда на Сливен

2018-11-19T17:29:33+02:00

Наименование на проекта: Подобряване на градската среда на Сливен Номер на договора за финансиране: BG16RFOP001-1.015-0002-C01 Финансираща програма: ОП Региони в растеж 2014-2020 Приоритетна ос:  Водеща организация: Община Сливен Партньори: [...]

Предоставяне на техническа помощ на Община Сливен за изпълнение на инвестиционната програма

2018-11-19T17:22:48+02:00

Наименование на проекта: Предоставяне на техническа помощ на Община Сливен за изпълнение на инвестиционната програма Номер на договора за финансиране: BG16RFOP001-8.001-0029-С01 Финансираща програма: ОП Региони в растеж 2014-2020 Приоритетна ос:  Водеща организация: [...]

Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Сливен

2018-11-14T12:17:10+02:00

Наименование на проекта: Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Сливен Номер на договора за финансиране: BG16RFOP001-1.015-0001-C01 Финансираща програма: ОП Региони в растеж 2014-2020 Приоритетна ос: Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано [...]

Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен

2018-11-14T16:21:57+02:00

Наименование на проекта: Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен Номер на договора за финансиране: BG16RFOP001-5.001-0014-C01 Финансираща програма: ОП Региони в растеж 2014-2020 Приоритетна ос: Водеща организация: [...]

Интегриран градски транспорт гр. Сливен

2018-11-14T16:32:56+02:00

Наименование на проекта: Интегриран градски транспорт Номер на договора за финансиране: BG16RFOP001-1.015-0003-C01 Финансираща програма: ОП Региони в растеж 2014-2020 Приоритетна ос:  Водеща организация: Община Сливен Партньори: Обща стойност на проекта:  [...]

Осигуряване на топъл обяд в Община Сливен

2018-11-19T11:44:39+02:00

Наименование на проекта: Осигуряване на топъл обяд в Община Сливен Номер на договора за финансиране: BG05FMOP001-3.002-0148-C04 Финансираща програма: Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане Приоритетна ос:  Водеща организация: [...]

Go to Top