Project Description

Наименование на проекта: Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен
Номер на договора за финансиране: 
BG16RFOP001-5.001-0014-C01

Финансираща програма: ОП Региони в растеж 2014-2020
Приоритетна ос:
Водеща организация: Община Сливен
Партньори:

Обща стойност на проекта: 849,305.03 лв.
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 
849,305.03 лв.
Финансов принос на Община Сливен: 
0 лв.
Начало на проекта: 27 февруари 2018 г.
Край на проекта: 27 февруари 2020 г.
Местонахождение: гр. Сливен
Статус на проекта: Текущ проект

Текущ етап

Информация за проекта

Цели

Целта на настоящето проектно предложение е осигуряването на необходимата социална инфраструктура в подкрепа на процеса по деинституционализация на грижата за деца и техните семейства в гр. Сливен, а именно:
  • Създаване на  Център за обществена подкрепа
  • Създаване на Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания
  • Закупуване на обзавеждане и оборудване за създадения Център за обществена подкрепа
  • Закупуване на обзавеждане и оборудване за Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания
  • Закупуване на обзавеждане и оборудване за съществуващ Дневен център за деца с увреждания, с цел  за разширяване на дейността му.

Дейности

Проектното предложение предвижда създаване на два центъра за предоставяне на услуги за подкрепа в общността и в семейна среда: – Център за обществена подкрепа; – Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства , както и разширяване дейността на съществуващ Дневен център за деца с увреждания с включване на дейности за Център за социална рехабилитация и интеграция, чрез закупуване на оборудване. Двата центъра ще бъдат изградени в една сграда – сградата на бивше начално училище „Хаджи Димитър“ в кв. „Клуцохор“. Те ще бъдат с отделни входове, за да може потребителите на двете услуги да имат свободен достъп. Предвидените строително-монтажни работи и доставки по проекта ще създадат благоприятни условия за реализиране на услугите в двата центъра. Проектът включва ремонт, обзавеждане и оборудване на центровете, както и облагородяване на част от дворното пространство на сградата. За съществуващия ДЦДУ „Св. Стилиян Детепазител“ в кв. „Дружба“, гр. Сливен, ще бъде закупено оборудване, с което ще бъде разширена дейността му, с включване на дейности за ЦСРИ.