Начало/Новини/
25 02, 2021

83 млади фермери подписаха договори по подмярка 6.1 от ПРСР 2014-2020 г.

2021-02-25T15:18:20+02:00февруари 25, 2021|

83 договора са подписани по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани" по ПРСР 2014-2020 г. Контрактите са с обща стойност на субсидията от над 4 млн. лв. (4 058 285 лв.). Те са от втория прием по подмярката, осъществен през ИСУН 2020, за които имаше [...]

23 02, 2021

458 млн. евро от ПРСР ще бъдат насочени към инвестиционни мерки, млади и малки стопани

2021-02-25T15:31:32+02:00февруари 23, 2021|

През тази година 458 млн. евро от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) ще бъдат насочени към земеделския сектор, младите фермери и малките стопанства. Това беше одобрено по време на видеоконферентно заседание на Комитета по наблюдение на Програмата. Финансовият ресурс е предвиден за подмерките 4.1 „Инвестиции [...]

22 02, 2021

УО НА ОПИК ОБЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG16RFOP002-2.089 „ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ. ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“

2021-02-25T15:28:11+02:00февруари 22, 2021|

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП” като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за [...]

18 02, 2021

ДФ „Земеделие“ приема заявления за сертифициране по стандарта GLOBALG.A.P.

2021-02-25T15:35:08+02:00февруари 18, 2021|

До 30 септември в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ се приемат заявления за сертифициране на стопанствата в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P. Финансовият ресурс по държавната помощ е в размер на 100 000 лв. Подпомагането е насочено към малки и средни предприятия, както и към [...]

17 02, 2021

211 379 100 лева по ОПИК 2014-2020 г. се отпускат за финансиране на мерки за борбата с последиците от COVID-19

2021-02-25T15:37:33+02:00февруари 17, 2021|

На днешното си заседание правителството даде съгласие Управляващият орган на ОПИК да сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ над определения бюджет на оперативната програма. Одобрението на предложеното наддоговаряне на бюджета на програмата ще позволи на стартирането на нови мерки за подкрепа на малки и средни [...]

12 02, 2021

ПУБЛИКУВАНО Е ПЪРВО ИЗМЕНЕНИЕ НА ИНДИКАТИВНАТА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА (ИГРП) ЗА 2021 Г. ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 ОТ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2021 Г.

2021-02-25T15:43:43+02:00февруари 12, 2021|

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014 – 2020 г. публикува първо изменение на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) за 2021 г. от месец февруари 2021 г. Изменението на ИГРП за 2021 г. касае процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ по Приоритетна ос 9 „Подкрепа [...]

11 02, 2021

53 проектни предложения са одобрени за финансиране през тази година по Проект „Красива България” на Министерство на труда и социалната политика

2021-02-25T15:42:03+02:00февруари 11, 2021|

53 проектни предложения са одобрени за финансиране през тази година по Проект „Красива България” на Министерство на труда и социалната политика: https://www.mlsp.government.bg/novini-1 Проектите са за подобряване на обществената среда и социалната инфраструктура. От тях 51 са на общини, а 2 са трети страни (Държавна агенция „Архиви” – [...]

10 02, 2021

Стартира прием на проекти по мярка „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки”

2021-02-10T10:08:47+02:00февруари 10, 2021|

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган (УО) на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР), кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 1 „Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно [...]

9 02, 2021

Община Сливен започва предоставянето на топъл обяд

2021-02-09T16:36:18+02:00февруари 9, 2021|

Община Сливен стартира предоставянето на „Топъл обяд” по Проект „3.1-Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Сливен“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001. Проектът е финансиран по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020г., съфинансирана от Фонда за европейско [...]

6 02, 2021

Новата ОСП предвижда обвързана подкрепа за крави, които са застрашени от изчезване

2021-02-10T10:05:56+02:00февруари 6, 2021|

Новата Обща селскостопанска политика (ОСП 2023-2027 г.) предвижда прилагането на обвързана подкрепа за крави, които са застрашени от изчезване. Целта на подпомагането е стимулиране добива на произведени по естествен начин здравословни храни със специфични уникални за съответната порода качества. Повишената добавена стойност на тази продукция има пряко [...]

Go to Top