Областен информационен център Сливен

2018-11-22T16:04:01+02:00

Наименование на проекта: Областен информационен център Сливен Номер на договора за финансиране: BG05SFOP001-4.001-0022-C02 Финансираща програма: ОП Добро управление Приоритетна ос:  Водеща организация: Община Сливен Партньори:  Обща стойност на проекта: 315,000.00 лв. [...]

Go to Top