Project Description

Наименование на проекта: Областен информационен център Сливен
Номер на договора за финансиране: 
BG05SFOP001-4.001-0022-C02

Финансираща програма: ОП Добро управление
Приоритетна ос: 
Водеща организация: Община Сливен
Партньори: 

Обща стойност на проекта: 315,000.00 лв.
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 
315 000.00 лв. 
Финансов принос на Община Сливен:
0%
Начало на проекта: 13 декември 2015 г.
Край на проекта: 31 декември 2018 г.
Местонахождение: Община Сливен
Статус на проекта: Проект в изпълнение

Текущ етап

Информация за проекта

Цели:

Проектът има за своя обща цел осигуряване функционирането на Областен информационен център Сливен и продължаване изпълнението на дейностите за повишаване информираността на гражданите, достъпността до информация, популяризиране възможностите, които ЕС предоставя през програмен период 2014-2020 в област Сливен и популяризиране на добри практики във връзка с ЕСИФ.

Дейности:

  • Разпространение на обща информация относно политиките на ЕС, Споразумението за партньорство, управлението и изпълнението на ЕСИФ;
  • Предоставяне на конкретна информация на потенциалните бенефициенти за възможностите за кандидатстване по програмите, съфинансирани от ЕСИФ;
  • Организиране на събития за популяризиране на програмите, съфинансирани от ЕСИФ (публични информационни събития, пресконференции, семинари и др.), съобразени със специфичните нужди на областта, потенциалните бенефициенти и възможностите за кандидатстване по отворени процедури;
  • Събиране и разпространение на информация и популяризиране на добри практики във връзка с ЕСИФ;
  • Разпространение на информационни и рекламни материали относно целите, начините и възможностите за финансиране от ЕСИФ в България;
  • Сътрудничество с управляващите органи/ междинните звена на ОП и работа с национални, регионални медии и други мрежи за информация на ЕС, във връзка с изпълнение на функциите им