Подобряване на градската среда на Сливен

2018-11-19T17:29:33+02:00

Наименование на проекта: Подобряване на градската среда на Сливен Номер на договора за финансиране: BG16RFOP001-1.015-0002-C01 Финансираща програма: ОП Региони в растеж 2014-2020 Приоритетна ос:  Водеща организация: Община Сливен Партньори: [...]

Предоставяне на техническа помощ на Община Сливен за изпълнение на инвестиционната програма

2018-11-19T17:22:48+02:00

Наименование на проекта: Предоставяне на техническа помощ на Община Сливен за изпълнение на инвестиционната програма Номер на договора за финансиране: BG16RFOP001-8.001-0029-С01 Финансираща програма: ОП Региони в растеж 2014-2020 Приоритетна ос:  Водеща организация: [...]

Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Сливен

2018-11-14T12:17:10+02:00

Наименование на проекта: Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Сливен Номер на договора за финансиране: BG16RFOP001-1.015-0001-C01 Финансираща програма: ОП Региони в растеж 2014-2020 Приоритетна ос: Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано [...]

Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен

2018-11-14T16:21:57+02:00

Наименование на проекта: Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен Номер на договора за финансиране: BG16RFOP001-5.001-0014-C01 Финансираща програма: ОП Региони в растеж 2014-2020 Приоритетна ос: Водеща организация: [...]

Go to Top