Project Description

Наименование на проекта: Предоставяне на техническа помощ на Община Сливен за изпълнение на инвестиционната програма
Номер на договора за финансиране: BG16RFOP001-8.001-0029-С01
Финансираща програма: ОП Региони в растеж 2014-2020
Приоритетна ос: 
Водеща организация: Община Сливен
Партньори:

Обща стойност на проекта: 139,188.72 лв. 
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 
139,188.72 лв. 
Финансов принос на Община Сливен:
0%
Начало на проекта: 20 септември 2016 г.
Край на проекта: 20 декември 2023 г.
Местонахождение: Община Сливен
Статус на проекта: Проект в изпълнение

Текущ етап

Информация за проекта

Проектното предложение в пълно съответствие с указанията за предоставяне на Безвъзмездната финансова помощ и обезпечава финансово дейностите на Община Сливен за изпълнение на Инвестиционната програма до 2023 г. Реализацията на проекта ще подпомогне Община Сливен в дейностите по управление и изпълнение на Инвестиционната ѝ програма за периода до 2023 г., както и функциите ѝ на междинно звено по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“на ОПРР 2014-2020. Ще се направи естествен и логичен преход между одобрения Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Сливен и конкретните проекти, за които ще се предостави безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014- 2020.

Дейности:

  • Възнаграждения на екипите за изпълнение на инвестиционни програми по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.;
  • Възнаграждения на екипите на Междинните звена с оглед реализацията на процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.”;
  • Наемане на външни за Междинните звена оценители и помощник-оценители за оценка на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.”;
  • Участие в програми за обмен на опит и добри практики.;
  • Разходи за публичност и визуализация;
  • Разходи за организация и управление.