Зелени, достъпни и активни пешеходни зони

2020-06-16T09:01:50+03:00

Наименование на проекта: Зелени, достъпни и активни пешеходни зони Номер на договора за финансиране: BG161PO001/1.4-09/2012/001 Финансираща програма: ОП Регионално развитие Приоритетна ос:  Водеща организация: Община Сливен Партньори: Обща стойност на проекта:  [...]

Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сливен като център на агломерационен ареал

2018-11-22T15:18:59+02:00

Наименование на проекта: Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сливен като център на агломерационен ареал Номер на договора за финансиране: ВG161PO001/1.4-07/2010/022 Финансираща програма: ОП Регионално развитие Приоритетна [...]

Изграждане на капацитет на Община Сливен по ОПРР за следващия програмен период

2018-11-22T15:16:00+02:00

Наименование на проекта: Изграждане на капацитет на Община Сливен по ОПРР за следващия програмен период Номер на договора за финансиране: BG161PO001/5-02/2012/032 Финансираща програма: ОП Регионално развитие Приоритетна ос:  Водеща организация: Община Сливен Партньори: [...]

Интегриран проект за благоустрояване на парк „Юнак” в гр. Сливен

2020-06-16T08:44:07+03:00

Наименование на проекта: Интегриран проект за благоустрояване на парк „Юнак” в гр. Сливен Номер на договора за финансиране: BG161РО001/1.4.-5/2009/022 Финансираща програма: ОП Регионално развитие Приоритетна ос:  Водеща организация: Община Сливен Партньори: [...]

Интегриран проект за подобряване на образователната инфраструктура в община Сливен чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност

2018-11-22T15:09:19+02:00

Наименование на проекта: Интегриран проект за подобряване на образователната инфраструктура в община Сливен чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност Номер на договора за финансиране: BG161PO001/1.1-09/2010/007 Финансираща програма: ОП Регионално развитие Приоритетна [...]

Интегриран проект за подобряване на социалната инфраструктура в община Сливен – саниране, реновиране и оборудване на социални заведения – дневен център за деца и възрастни с умствена изостаналост „Св. Стилян детепазител”, Дом за стари хора – Сливен

2018-11-22T14:57:57+02:00

Наименование на проекта: Интегриран проект за подобряване на социалната инфраструктура в община Сливен - саниране, реновиране и оборудване на социални заведения – дневен център за деца и възрастни с умствена [...]

Корекция на река Дюлева, град Сливен, І етап

2018-11-22T14:51:10+02:00

Наименование на проекта: Корекция на река Дюлева, град Сливен, І етап Номер на договора за финансиране: BG161PO001/1.4-06/2010/005 Финансираща програма: ОП Регионално развитие Приоритетна ос:  Водеща организация: Община Сливен Партньори:  Обща [...]

Регион Сливен – кръстопът на традиции, култури и епохи

2018-11-21T17:17:00+02:00

Наименование на проекта: Регион Сливен – кръстопът на традиции, култури и епохи Номер на договора за финансиране: BG161PO001/3.2-02/2011/024 Финансираща програма: ОП Регионално развитие Приоритетна ос:  Водеща организация: Община Сливен Партньори: [...]

Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол – Първа фаза

2018-11-21T17:11:14+02:00

Наименование на проекта: Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол – Първа фаза Номер на договора за финансиране: BG161PO005/10/2.10/07/22 Финансираща програма: ОП Околна среда Приоритетна ос:  Водеща организация: [...]

Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен

2018-11-21T17:06:33+02:00

Наименование на проекта: Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен Номер на договора за финансиране: BG161PO005-1.0.06-0058-C0001 Финансираща програма: ОП Околна среда Приоритетна ос:  Водеща организация: Община Сливен Партньори: Обща стойност [...]

Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община Сливен

2018-11-20T18:28:32+02:00

Наименование на проекта: Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община Сливен Номер на договора за финансиране: BG051PO002-1.3.07-0144-C0001 Финансираща програма: ОП Административен капацитет Приоритетна ос:  Водеща организация: Община Сливен [...]

Go to Top