Възстановяване на път, общинска собственост, до историческата крепост „Туида”, чрез изграждане на защитно съоръжение за укрепване на активна част на срутище

2018-11-22T15:52:16+02:00

Наименование на проекта: Възстановяване на път, общинска собственост, до историческата крепост „Туида”, чрез изграждане на защитно съоръжение за укрепване на активна част на срутище Номер на договора за финансиране: BG161PO001/1.4-04/2009/006 Финансираща [...]

Деинституционализация на деца в риск посредством изграждане на центрове за настаняване от семеен тип за деца в риск в Община Сливен

2018-11-22T15:45:01+02:00

Наименование на проекта: Деинституционализация на деца в риск посредством изграждане на центрове за настаняване от семеен тип за деца в риск в Община Сливен Номер на договора за финансиране: BG161РО001/1.1-12/2011/026 Финансираща [...]

Зелени, достъпни и активни пешеходни зони

2020-06-16T09:01:50+03:00

Наименование на проекта: Зелени, достъпни и активни пешеходни зони Номер на договора за финансиране: BG161PO001/1.4-09/2012/001 Финансираща програма: ОП Регионално развитие Приоритетна ос:  Водеща организация: Община Сливен Партньори: Обща стойност на проекта:  [...]

Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сливен като център на агломерационен ареал

2018-11-22T15:18:59+02:00

Наименование на проекта: Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сливен като център на агломерационен ареал Номер на договора за финансиране: ВG161PO001/1.4-07/2010/022 Финансираща програма: ОП Регионално развитие Приоритетна [...]

Изграждане на капацитет на Община Сливен по ОПРР за следващия програмен период

2018-11-22T15:16:00+02:00

Наименование на проекта: Изграждане на капацитет на Община Сливен по ОПРР за следващия програмен период Номер на договора за финансиране: BG161PO001/5-02/2012/032 Финансираща програма: ОП Регионално развитие Приоритетна ос:  Водеща организация: Община Сливен Партньори: [...]

Интегриран проект за благоустрояване на парк „Юнак” в гр. Сливен

2020-06-16T08:44:07+03:00

Наименование на проекта: Интегриран проект за благоустрояване на парк „Юнак” в гр. Сливен Номер на договора за финансиране: BG161РО001/1.4.-5/2009/022 Финансираща програма: ОП Регионално развитие Приоритетна ос:  Водеща организация: Община Сливен Партньори: [...]

Интегриран проект за подобряване на образователната инфраструктура в община Сливен чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност

2018-11-22T15:09:19+02:00

Наименование на проекта: Интегриран проект за подобряване на образователната инфраструктура в община Сливен чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност Номер на договора за финансиране: BG161PO001/1.1-09/2010/007 Финансираща програма: ОП Регионално развитие Приоритетна [...]

Корекция на река Дюлева, град Сливен, І етап

2018-11-22T14:51:10+02:00

Наименование на проекта: Корекция на река Дюлева, град Сливен, І етап Номер на договора за финансиране: BG161PO001/1.4-06/2010/005 Финансираща програма: ОП Регионално развитие Приоритетна ос:  Водеща организация: Община Сливен Партньори:  Обща [...]

Пътуване през времето, във времето и с времето – интегриран проект за развитие на природни, културни и исторически атракции и туристическа инфраструктура в Сливен

2018-11-22T14:53:31+02:00

Наименование на проекта: Пътуване през времето, във времето и с времето - интегриран проект за развитие на природни, културни и исторически атракции и туристическа инфраструктура в Сливен Номер на договора [...]

Регион Сливен – кръстопът на традиции, култури и епохи

2018-11-21T17:17:00+02:00

Наименование на проекта: Регион Сливен – кръстопът на традиции, култури и епохи Номер на договора за финансиране: BG161PO001/3.2-02/2011/024 Финансираща програма: ОП Регионално развитие Приоритетна ос:  Водеща организация: Община Сливен Партньори: [...]

Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол – Първа фаза

2018-11-21T17:11:14+02:00

Наименование на проекта: Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол – Първа фаза Номер на договора за финансиране: BG161PO005/10/2.10/07/22 Финансираща програма: ОП Околна среда Приоритетна ос:  Водеща организация: [...]

Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен

2018-11-21T17:06:33+02:00

Наименование на проекта: Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен Номер на договора за финансиране: BG161PO005-1.0.06-0058-C0001 Финансираща програма: ОП Околна среда Приоритетна ос:  Водеща организация: Община Сливен Партньори: Обща стойност [...]

Техническа помощ за създаване на система за интегрирано управление на отпадъците в регион Ямбол (общини Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа)

2018-11-20T18:43:57+02:00

Наименование на проекта: Техническа помощ за създаване на система за интегрирано управление на отпадъците в регион Ямбол (общини Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа) Номер на договора за финансиране: BG161PO005-2.0.01-0023-C0001 [...]

Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община Сливен

2018-11-20T18:28:32+02:00

Наименование на проекта: Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община Сливен Номер на договора за финансиране: BG051PO002-1.3.07-0144-C0001 Финансираща програма: ОП Административен капацитет Приоритетна ос:  Водеща организация: Община Сливен [...]

Go to Top