Project Description

Наименование на проекта: Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен
Номер на договора за финансиране: 
BG161PO005-1.0.06-0058-C0001

Финансираща програма: ОП Околна среда
Приоритетна ос: 
Водеща организация: Община Сливен
Партньори:

Обща стойност на проекта:  40,795,450.15 лв. 
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 
58,725,910.24 лв.
Финансов принос на Община Сливен:
7.57%
Начало на проекта: 28 август 2012 г.
Край на проекта: 30 септември 2016 г.
Местонахождение: Община Сливен
Статус на проекта: Приключил проект

Текущ етап

Информация за проекта

Общите цели на инвестиционните мерки в областта на водоснабдяването са:

  • Снабдяване на населението със задоволително по качество и количество питейна вода;
  • Ограничаване на загубите на вода във водопреносната мрежа;
  • Увеличаване дела на свързаните към водопреносната мрежа домакинства, чрез рехабилитация и изграждане на нови водопреносни системи.

Общите цели на инвестиционните мерки за третиране на отпадъчни води са:

  • Увеличаване броя на домакинствата, свързани към канализационни системи;
  • Намаляване течовете и инфилтрацията в канализационните системи;
  • Рехабилитация на части от съществуващата канализационна система.

Дейности

Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр.Сливен;
Разширение и реконструкция на канализационната мрежа в квартал „Комлука“;
Разширение и реконструкция на канализационната мрежа в Централна градска част – запад и изток;
Разширение и реконструкция на канализационната мрежа в квартал „Клуцохор“ – юг и север.

Проектът включва разширение и реконструкция на 28.280 км канализационна мрежа и изграждане на:

  • Дъждопреливници;
  • Събирателни шахти;
  • Дъждоприемни шахти;
  • Сградни отклонения.

Предвижда се подмяна на 20.706 км водопроводна мрежа, изграждане и рехабилитация на 6 шахти и 1317 сградни отклонения. Проектът е насочен към изграждането на нови 10,236 км и рехабилитация на 18,045 км канализация, с което ще намали замърсяването на околната среда с отпадни води. Рехабилитацията на 20,733 км водопроводи ще занижи загубите по водопреносната мрежа. Предвижда се намаляване на загубите на питейна вода с 12,97% и подобряване на водоподаването на близо 30 566 жители, обитаващи кварталите, чиято водопроводна мрежа ще се подмени.