2018-11-22T16:02:05+02:00

Укрепване свлачище SLV 20.07613-09 на територията на ДПЛУИ – селище Качулка, (бивше селище Качулка), Община Сливен

Наименование на проекта: Укрепване свлачище SLV 20.07613-09 на територията на ДПЛУИ – селище Качулка, (бивше селище Качулка), Община Сливен Номер на договора за финансиране: BG16M1OP002-4.003-0012-C01 Финансираща програма: ОП [...]

2018-11-22T16:04:01+02:00

Областен информационен център Сливен

Наименование на проекта: Областен информационен център Сливен Номер на договора за финансиране: BG05SFOP001-4.001-0022-C02 Финансираща програма: ОП Добро управление Приоритетна ос:  Водеща организация: Община Сливен Партньори:  Обща [...]

2020-06-16T09:01:50+03:00

Зелени, достъпни и активни пешеходни зони

Наименование на проекта: Зелени, достъпни и активни пешеходни зони Номер на договора за финансиране: BG161PO001/1.4-09/2012/001 Финансираща програма: ОП Регионално развитие Приоритетна ос:  Водеща организация: Община Сливен Партньори: [...]

2018-11-22T15:16:00+02:00

Изграждане на капацитет на Община Сливен по ОПРР за следващия програмен период

Наименование на проекта: Изграждане на капацитет на Община Сливен по ОПРР за следващия програмен период Номер на договора за финансиране: BG161PO001/5-02/2012/032 Финансираща програма: ОП Регионално развитие Приоритетна ос:  [...]

2020-06-16T08:44:07+03:00

Интегриран проект за благоустрояване на парк „Юнак” в гр. Сливен

Наименование на проекта: Интегриран проект за благоустрояване на парк „Юнак” в гр. Сливен Номер на договора за финансиране: BG161РО001/1.4.-5/2009/022 Финансираща програма: ОП Регионално развитие Приоритетна ос:  Водеща организация: [...]

2018-11-22T14:57:57+02:00
2018-11-22T14:51:10+02:00

Корекция на река Дюлева, град Сливен, І етап

Наименование на проекта: Корекция на река Дюлева, град Сливен, І етап Номер на договора за финансиране: BG161PO001/1.4-06/2010/005 Финансираща програма: ОП Регионално развитие Приоритетна ос:  Водеща организация: Община Сливен [...]