Project Description

Наименование на проекта: Корекция на река Дюлева, град Сливен, І етап
Номер на договора за финансиране: 
BG161PO001/1.4-06/2010/005

Финансираща програма: ОП Регионално развитие
Приоритетна ос: 
Водеща организация: Община Сливен
Партньори: 

Обща стойност на проекта:  761,888.28 лв. 
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 
739,878.21 лв. 
Финансов принос на Община Сливен:
5.11%
Начало на проекта: 03 юни 2010 г.
Край на проекта: 03 февруари 2014 г.
Местонахождение: Община Сливен
Статус на проекта: Приключил проект

Текущ етап

Информация за проекта

Целта на проекта е предпазване на жилищни квартали на територията на град Сливен, посредством изграждане на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на наводнения от водите на р. Дюлева,, както и изпълнение на мерки за опазване на околната среда от неблагоприятни последици в следствие на наводнения от река Дюлева.

Дейности

Предпазване на жилищни квартали на територията на град Сливен, посредством изграждане на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на наводнения от водите на р. Дюлева; Изпълнение на мерки за опазване на околната среда от неблагоприятни последици в следствие на наводнения в коритото на река Дюлева.