Интегриран градски транспорт гр. Сливен

2018-11-14T16:32:56+02:00

Наименование на проекта: Интегриран градски транспорт Номер на договора за финансиране: BG16RFOP001-1.015-0003-C01 Финансираща програма: ОП Региони в растеж 2014-2020 Приоритетна ос:  Водеща организация: Община Сливен Партньори: Обща стойност на проекта:  [...]

Go to Top