Project Description

Наименование на проекта: Интегриран градски транспорт
Номер на договора за финансиране: 
BG16RFOP001-1.015-0003-C01

Финансираща програма: ОП Региони в растеж 2014-2020
Приоритетна ос: 
Водеща организация: Община Сливен
Партньори:

Обща стойност на проекта:  16,798,391.00 лв. 
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 
14,525,521.00 лв. 
Финансов принос на Община Сливен:
0%
Начало на проекта: 13 януари 2017 г.
Край на проекта: 13 януари 2021 г.
Местонахождение: Община Сливен
Статус на проекта: Текущ проект

Текущ етап

Информация за проекта

Основна дейност на проекта е цялостното подновяване на автобусния парк, чрез закупуване на 27 дизелови автобуси. Внедряването на Интегрирана билетна система с билети за еднократно пътуване, билети за пътуване по време и абонаментни карти цели улесняване на гражданите и водачите. Превозните документи ще могат да бъдат закупувани в 11 пункта за продажба на билети и карти. Тяхната валидност ще бъде проверявана в устройства, монтирани във всички превозни средства.

С цел осигуряване на точна информация за пристигането на превозните средства ще бъде изработена система за информиране на пътниците в реално време, достъпна и в интернет. По всички спирки ще се монтират табла с маршрутната схема на градския транспорт, като на най-натоварените от тях и в новите превозни средства таблата ще бъдат електронни, предоставящи информация в реално време.
За повишаване атрактивността на градския транспорт е оптимизирана маршрутната мрежа, като вариантът, включен в настоящия проект предвижда 1 тролейбусна и 9 автобусни линии. Във връзка с гореописаната промяна ще бъдат изградени 16 нови спирки. Всички спирки ще бъдат с осигурен достъп за инвалидни колички и оформени зони за слизане и качване на пътниците. Предлаганата маршрутна мрежа включва 8 крайни спирки, 4 от които са оборудвани с места за почивка на водачите.

За увеличаване на дела на пътуванията с велосипед са предвидени средства за изграждане и обособяване на велоалеи, в т.ч. поставяне на обозначителна маркировка и знаци, ремонт на тротоарни и пътни настилки, монтаж на стойки за велосипеди.
Последният компонент от проекта включва ремонт на сервизната база на превозвача, доставка на гаражно и сервизно оборудване.
Реализацията на съвкупността от дейности ще подобри качеството на транспортната услуга, като пренасочи част от пътуванията на гражданите от автомобилния към градския транспорт. В допълнение ще бъдат намалени емисиите на парникови газове, замърсяването на въздуха и шума от превозните средства.