Project Description

Наименование на проекта: Укрепване свлачище SLV 20.07613-09 на територията на ДПЛУИ – селище Качулка, (бивше селище Качулка), Община Сливен
Номер на договора за финансиране:
 BG16M1OP002-4.003-0012-C01

Финансираща програма: ОП Околна среда 2014 – 2020
Приоритетна ос: 
Водеща организация: Община Сливен
Партньори:

Обща стойност на проекта:  399,991.46 лв. 
БФП (Безвъзмездна финансова помощ):
  399,991.46 лв. 
Финансов принос на Община Сливен: 
0%
Начало на проекта: –
Край на проекта: –
Местонахождение: Община Сливен
Статус на проекта: Проект в изпълнение

Текущ етап

Информация за проекта

Настоящият проект има за предмет разработване на укрепителни и противоерозионни мероприятия на терен на територията на „Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост – селище Качулка, Община Сливен“.

Предвидените мероприятия включват изпълнение на конструкция от фабрични габиони за стабилизиране петата на откоса, както и преоткосиране на прилежащия терен с включен ерозионен контрол по повърхността, с възможност за създаване на среда за трайно затревяване.

Укрепването има за цел да възстанови трайно прилежащия терен, чието констатирано състояние в момента може да се определи за деформируемо, следствие загуба на устойчивост на терен поради преовлажняване. Това състояние е резултат от дрениране на повърхностни води от интензивни валежи, водещи до консолидация и загуба на устойчивост на ската. Деформацията на терена предизвиква свлачищни процеси и застрашава прилежащата пътна инфраструктура.

Свлачището е регистрирано през 2010 г., когато е установено свличане на земни маси по северозападния скат над единствения път към селището, свързващ административния корпус със сградите, където са настанени потребителите на социални услуги.

Подлежащият на укрепване участък обхваща терен с площ приблизително 340 кв.м, периметър 75 м и лице 20 м. Площта има правоъгълна форма със средна основа 15 м. и средна височина 17 м. Свличане е установено върху цялата площ, като са формирани характерните за активно свлачище елементи. Активната площ на свлачището по данни на геозащитното дружество е с размери 20 м ширина и 15 м дължина, с оформен свлачищен отстъп с височина 3 м., засягайки 1 150 кв м площ. Класифицирано е като асеквентно, детрузивно свлачище.