Project Description

Наименование на проекта: Възстановяване на път, общинска собственост, до историческата крепост „Туида”, чрез изграждане на защитно съоръжение за укрепване на активна част на срутище
Номер на договора за финансиране:
 BG161PO001/1.4-04/2009/006

Финансираща програма: ОП Регионално развитие
Приоритетна ос: 
Водеща организация: Община Сливен
Партньори:

Обща стойност на проекта:  454,098.08 лв. 
БФП (Безвъзмездна финансова помощ):
  613,712.22 лв. 
Финансов принос на Община Сливен:
0%
Начало на проекта: 05 февруари 2010 г.
Край на проекта: 06 септември 2012 г.
Местонахождение: Община Сливен
Статус на проекта: Приключил проект

Текущ етап

Информация за проекта

Изграждане на защитно съоръжение за укрепване активна част на срутище. Линейният обект (подпорна стена) е ситуирана в местността град Сливен, западен край на селищно образувание „Изгрев” („Хисърлъка”), в рамките на път общинска собственост с номер на имот 67338.422.70 по кадастралната карта на гр. Сливен. По-конкретно се предвижда изграждане на укрепителна подпорна стена от габиони, запълнени със скална баластра и изграждане на отводнителна система.