Project Description

Наименование на проекта: Интегриран проект за подобряване на социалната инфраструктура в община Сливен – саниране, реновиране и оборудване на социални заведения – дневен център за деца и възрастни с умствена изостаналост „Св. Стилян детепазител”, Дом за стари хора – Сливен
Номер на договора за финансиране: 
BG161PO001/1.1-01/063

Финансираща програма: ОП Регионално развитие
Приоритетна ос: 
Водеща организация: Община Сливен
Партньори:

Обща стойност на проекта:  1,840,788.60 лв. 
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 
2,861,677.10 лв. 
Финансов принос на Община Сливен:
71.03%
Начало на проекта: 22 май 2009 г.
Край на проекта: 21 април 2012 г.
Местонахождение: Община Сливен
Статус на проекта: Приключил проект

Текущ етап

Информация за проекта

Обща цел на проектното предложение
Общата цел на проектното предложение е в съответствие с целта на настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Основна цел на проекта е да се осигури подходяща и рентабилна социална инфраструктура, съвместима с настоящите и бъдещите изисквания на населението в град Сливен и населените места от общината.

Специфична цел/и на проектното предложение

 • Да се подобри, обнови и модернизира социалната инфраструктура в 2 социални заведения, които предоставят три типа социални услуги;
 • Да се подобри жизнената среда на целевите групи;
 • Да се осигури социално включване и равен достъп на хората в неравностойно положение;
 • Да се създадат условия за развитие на социалните услуги
 • Да се повиши привлекателността на регион Сливен

Дейности

Дейност 1. Организация и управление на проекта

 • Изградени са първоначални лични контакти между хората, които ще имат важна роля за изпълнението на проекта;
 • Създадени са връзки между целевите групи и екипа на проекта;
 • Изработени са протоколи от екипните срещи
 • Изградена е ефикасна система за управление на проекта

Дейност 2. Провеждане на процедури за избор на външни изпълнители и подизпълнители на доставки, услуги и строителство.

 • Избрани са най-добрите оферти за услуги, доставки и строителство.
 • Сключени са договори: четири договора за строително-монтажни работи, два договора за доставки, три договора за услуги.

Дейност 3. Ремонт, реконструкция и обновяване на сградите на Дома за стари хора и на Дневен център за деца и младежи с умствена изостаналост – дневен център за възрастни с умствена изостаналост „“Св. Стилиян детепазител““ – гр.Сливен и внедряване на мерки за енергийна ефективност за двете сгради.

 • Ремонтирани са сгради на 2 социални заведения.
 • Внедрени са мерки за енергийна ефективност, които ще доведат до икономия на енергия от 282,18 mWh/год. с прогнозируема икономия от 171311 лв. за година и ще имат екологичен еквивалент спестени емисии 306 тона СО2

Дейност 4. Дейности за осигуряване на информация и публичност
Повишена е осведомеността сред местните заинтересовани лица за ползите, които може да донесе проекта в резултат на проведените 2 информационни събития – конференции по повод стартирането на проекта и при приключването му за оповестяване резултатите от неговата реализация.
Изработени са рекламно-информационни материали:

 • 2 информационни събития – конференции по повод стартирането на проекта и при приключването му за оповестяване резултатите от неговата реализация;
 • Медийно отразяване на проекта:
  • 3 публикации в местни печатни медии (при старта, средата и края на проекта);
  • 1 публикация в национална печатна медия за проекта;
  • постоянна реклама в интернет сайтове на общината (www.sliven.bg, www.infoeurope.sliven.bg ) и на други регионални интернет сайтове.
  • 1 репортаж в местна телевизия за представяне на проекта и обявяване на резултатите от него.
  • 2 радио репортажа х 4 мин.
 • 5000 бр. рекламни брошури за проекта;
 • 10 000 бр. рекламни флаери;
 • 2 бр. постоянни разяснителни табели – по една за всеки от обектите;
 • 2 бр. билбордове;
 • 1000 бр. рекламни плакати за представяне на проекта;
 • 1 бр. банер;
 • 1 уебсайт на проекта.

Дейност 7. Одит на проекта
Изготвен е одитен доклад на целия проект.
Одиторът е консултирал екипа на проекта по отношение на финансовите взаимоотношения с подизпълнители.

Дейност 8. Изготвяне и подаване на технически и финансови отчети
Изготвени са междинни и крайни доклади, отговарящи на изискванията на Договарящия орган;
Попълнени са форми за оценка на напредъка и постиженията на проекта.