Project Description

Наименование на проекта: Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сливен като център на агломерационен ареал
Номер на договора за финансиране:
 ВG161PO001/1.4-07/2010/022

Финансираща програма: ОП Регионално развитие
Приоритетна ос: 
Водеща организация: Община Сливен
Партньори:

Обща стойност на проекта:  475,498.53 лв. 
БФП (Безвъзмездна финансова помощ):
  474,999.97 лв. 
Финансов принос на Община Сливен: 
39.96%
Начало на проекта: 23 юни 2011 г.
Край на проекта: 23 септември 2013 г.
Местонахождение: Община Сливен
Статус на проекта: Приключил проект

Текущ етап

Информация за проекта

Дейности

Разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие, насочен към устойчиво развитие на град Сливен като център на агломерационен ареал, чрез интегриране и координирано управление на различни финансови инструменти и секторни политики и концентрация на ресурсите в до три зони за въздействие.