Project Description

Наименование на проекта: Интегриран проект за подобряване на образователната инфраструктура в община Сливен чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност
Номер на договора за финансиране:
 BG161PO001/1.1-09/2010/007

Финансираща програма: ОП Регионално развитие
Приоритетна ос: 
Водеща организация: Община Сливен
Партньори:

Обща стойност на проекта:  1,511,208.93 лв. 
БФП (Безвъзмездна финансова помощ):
  1,740,729.60 лв. 
Финансов принос на Община Сливен: 
17.12%
Начало на проекта: 13 декември 2010 г.
Край на проекта: 15 август 2013 г.
Местонахождение: Община Сливен
Статус на проекта: Приключил проект

Текущ етап

Информация за проекта

Общата цел на настоящото проектно предложение е да осигури високо ниво на енергийна ефективност в ключови обекти на общинска образователна инфраструктура, като допринесе за подобряване на здравословната среда в образователните институции в гр. Сливен и подобряване на екологичното състояние на града.

Специфични цели на настоящото проектно предложение са както следва:

  • Подобряване на енергийната ефективност в общинската образователна инфраструктура;
  • Въвеждане използването на Възобновяеми енергийни източници в общинската образователна инфраструктура.
  • Повишаване качеството на живот и работа в общинските образователни институции;
  • Интеграция на малцинствените групи в община Сливен, чрез предоставяне на по-качествена среда за образование.

Дейности

Внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на 4 детски и учебни заведения; Внедряване на инсталация, основана на използването на алтернативни възобновяеми енергийни източници; Дейности за осигуряване на информация и публичност.

Учебните и детски заведения, за чиито сгради ще бъдат приложени мерки за енергийна ефективност са:

  • Хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов“;
  • Спортно училище „Димитър Рохов“;
  • Детска ясла № 12;
  • Детска ясла № 13