Project Description

Наименование на проекта: Интегриран проект за благоустрояване на парк „Юнак” в гр. Сливен
Номер на договора за финансиране:
 BG161РО001/1.4.-5/2009/022

Финансираща програма: ОП Регионално развитие
Приоритетна ос: 
Водеща организация: Община Сливен
Партньори:

Обща стойност на проекта:  4,010,099.09 лв. 
БФП (Безвъзмездна финансова помощ):
  4,422,693.90 лв. 
Финансов принос на Община Сливен: 
5.03%
Начало на проекта: 23 юни 2011 г.
Край на проекта: 06 март 2014 г.
Местонахождение: Община Сливен
Статус на проекта: Приключил проект

Текущ етап

Информация за проекта

Общата цел:

Да се подобри качеството на живот и работа и привлекателността на град Сливен, чрез интегрирано подобряване на екологичните условия, парковата среда и възможностите за отдих, спорт и прекарване на свободното време на жителите и посетителите в една от основните зелени зони на града – парк Юнак.

Специфични цели:

  • Подобряване на физическия аспект на градската среда в гр. Сливен, чрез подобряване на парковата среда в парк Юнак;
  • Подобряване на цялостния облик на град Сливен, чрез концентрация на ресурси и цялостно възстановяване на зелените площи в парк Юнак;
  • Подобряване на възможностите за отдих, игра, спорт и прекарване на свободното време на жителите и посетителите на града, чрез изграждане на алейна мрежа, детски площадки, и зони за отдих и спорт на открито;
  • Повишаване на безопасността и сигурността на жителите и посетителите на града, чрез поставяне на парково осветление и видео наблюдение в обектите на интервенция.
  • Интеграция на хората с физически увреждания, чрез подобряване на достъпа до архитектурната среда в парк Юнак;
  • Преодоляване на социалната изолация и изолацията на ромското население в гр. Сливен чрез превръщането на парк Юнак в свързваща зона между централната градска част и заобикалящите го квартали.