2018-11-21T17:17:00+02:00

Регион Сливен – кръстопът на традиции, култури и епохи

Наименование на проекта: Регион Сливен – кръстопът на традиции, култури и епохи Номер на договора за финансиране: BG161PO001/3.2-02/2011/024 Финансираща програма: ОП Регионално развитие Приоритетна ос:  Водеща организация: Община [...]

2018-11-21T17:11:14+02:00

Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол – Първа фаза

Наименование на проекта: Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол – Първа фаза Номер на договора за финансиране: BG161PO005/10/2.10/07/22 Финансираща програма: ОП Околна среда [...]

2018-11-21T17:06:33+02:00

Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен

Наименование на проекта: Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен Номер на договора за финансиране: BG161PO005-1.0.06-0058-C0001 Финансираща програма: ОП Околна среда Приоритетна ос:  Водеща организация: Община Сливен Партньори: [...]

2018-11-20T18:28:32+02:00

Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община Сливен

Наименование на проекта: Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община Сливен Номер на договора за финансиране: BG051PO002-1.3.07-0144-C0001 Финансираща програма: ОП Административен капацитет Приоритетна [...]

2018-11-20T18:21:12+02:00

Компетентно и ефективно обслужване на гражданите и бизнеса от служителите на общинска администрация Сливен

Наименование на проекта: Компетентно и ефективно обслужване на гражданите и бизнеса от служителите на общинска администрация Сливен Номер на договора за финансиране: BG051PO002-2.2.15-0054-C0001 Финансираща програма: ОП Административен капацитет [...]

2018-11-20T18:15:54+02:00

Повишаване квалификацията на служителите в Община Сливен, чрез провеждане на обучения за допълнителни компетентности

Наименование на проекта: Повишаване квалификацията на служителите в Община Сливен, чрез провеждане на обучения за допълнителни компетентности Номер на договора за финансиране: BG051PO002-2.2.08-0130-C0001 Финансираща програма: ОП Административен капацитет [...]

2018-11-20T18:13:11+02:00

София, Плевен, Сливен – добро управление в полза на гражданите

Наименование на проекта: София, Плевен, Сливен – добро управление в полза на гражданите Номер на договора за финансиране: BG051PO002/08/1.2-02 Финансираща програма: ОП Административен капацитет Приоритетна ос:  Водеща организация: [...]

2018-11-20T15:28:30+02:00

Помощник в дома

Наименование на проекта: Помощник в дома  Номер на договора за финансиране: BG051PO001-5.1.04-0134-C0001 Финансираща програма: ОП Развитие на човешките ресурси Приоритетна ос:  Водеща организация: Община Сливен Партньори: [...]