Project Description

Наименование на проекта: София, Плевен, Сливен – добро управление в полза на гражданите
Номер на договора за финансиране: 
BG051PO002/08/1.2-02

Финансираща програма: ОП Административен капацитет
Приоритетна ос: 
Водеща организация:
Партньори: Община Сливен

Обща стойност на проекта:  – 
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 
132,254.00 лв. 
Финансов принос на Община Сливен:
0%
Начало на проекта: 27 август 2008 г.
Край на проекта: 27 август 2009 г.
Местонахождение: Община Сливен, Община София, Община Плевен
Статус на проекта: Приключил проект

Текущ етап

Информация за проекта

Подобряване на взаимодействието на органите на местната власт и местната администрация в София, Плевен и Сливен със структурите на гражданското общество за създаване на добро, почтено и прозрачно управление в полза на гражданите.

Дейности

 1. Прилагане на добри европейки практики за взаимодействие на органите на местната власт и местната администрация със структурите на гражданското общество в София, Плевен и Сливен с оглед осигуряване на добро, почтено и прозрачно управление в полза на гражданите;
 2. Повишаване капацитета на структурите на гражданското общество в Столичната община и общините Плевен и Сливен за взаимодействие с местната власт и местната администрация;
 3. Повишаване капацитета на местната администрация в Столичната община и общините Плевен и Сливен за взаимодействие със структурите на гражданското общество;
 4. Създаване на модел за взаимодействие: органи на местното самоуправление-местна администрация-граждани.
  Особено внимание ще бъде отделено на планирането и изпълнението на политики и на инициативи, финансирани с публични средства. Ще бъдат изследвани и описани добри практики за взаимодействие между структурите на гражданското общество и органите на местното самоуправление и местната администрация. От изследването ще бъдат идентифицирани индикаторите, чрез които ще се оценява капацитетът на органите на местната власт и общинската администрация за работа в полза на гражданите.
  Като следваща стъпка партньорите ще извършат съвместна оценка на съществуващите механизми за осигуряване на прозрачност, отчетност и превенция на корупцията в трите общини. Съществен елемент в тази оценка е ролята, която гражданите и гражданските организации имат в управлението на своите общини, както и ефективността на комуникацията между гражданите и местната власт.
  Въз основа на изследването на европейския опит и съвместната оценка ще бъде установено нивото на прилагане на принципите на добро управление в трите общини. Екип от експерти ще изработи препоръки за усъвършенстване на дейността, структурата и организацията на работа в общинската администрация:

  • Общи препоръки за трите общини;
  • Специфични препоръки за Столична община, община Сливен и Община Плевен.

За постигане на добри нива на прозрачност, отчетност и предотвратяване на корупцията на общинско ниво от ключово значение е работата на общинските съвети. Анализ за ролята на общинските съвети и тяхното взаимодействие с местната администрация и структурите на гражданското общество ще бъде основа за изработване на препоръки за усъвършенстване на нормативната уредба и нейното практическо приложение в 4 части, една обща и 3 за всяка една от общините.