Project Description

Наименование на проекта: Повишаване квалификацията на служителите в Община Сливен, чрез провеждане на обучения за допълнителни компетентности
Номер на договора за финансиране: 
BG051PO002-2.2.08-0130-C0001

Финансираща програма: ОП Административен капацитет
Приоритетна ос: 
Водеща организация: Община Сливен
Партньори:

Обща стойност на проекта:  78,043.00 лв. 
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 
89,115.19 лв. 
Финансов принос на Община Сливен:
0%
Начало на проекта: 16 април 2013 г.
Край на проекта: 26 април 2014 г.
Местонахождение: Община Сливен
Статус на проекта: Приключил проект

Текущ етап

Информация за проекта

Повишаване капацитета на служителите на администрацията на Община Сливен.

Дейности

Дейност 1. Организация и управление на проекта Изпълнението на дейността ще се извършва от Екип за управление на проекта на община Сливен, в чийто състав са включени ръководител на проекта, счетоводител на проекта и координатор на проекта. Дейността се изразява в навременно организиране на публичните покани за избор на изпълнители по проекта, координиране и организиране на оценката на избор на изпълнители, сключване на договори с тях и управление на договорите, навременно подаване на заявки за обученията, уведомяване, координиране и организиране на служителите на общината за предвидените обучения, контрол, мониторинг и отчитане на дейностите по проекта, публикуване на материали по проекта на Интернет страницата на общината, комуникация с Управляващия орган на ОПАК, изготвяне на документация по проекта, вкл. междинни и финален доклади, финансово управление на проекта, вкл. авансово, междинни и окончателно искане за плащане към УО на ОПАК, разплащане към избраните изпълнители и др. Обученията, по дейности 3 и 4 ще бъдат възложени на външни за Община Сливен изпълнители, избрани чрез публична покана по реда на ЗОП. В критериите за подбор на изпълнителя ще бъдат поставени минимални изисквания. Избраният изпълнител ще бъде отговорен за цялостната организация, логистика и провеждане на обученията. Ще организира провеждане на отделните обучения и осигуряване на нужния лектор, ще организира кафе-паузите (два пъти на ден) и обядите по време на обученията, транспорта до избраната база и обратно, кафе-паузи, обяди, вечери, нощувки на обучаемите; изпълнителят ще предостави на всеки обучаем необходимите учебни материали за провеждане на обучението.

Дейност 2. Провеждане на обучения в Института по публична администрация Дейността предвижда провеждане на обучение от каталога на Института по публична администрация за 2013 г. по следните теми от модул Ефективни комуникации на държавната администрация: Комуникационна стратегия – разработване и план за реализиране (1), Връзки с обществеността(2), Специфика на междукултурни комуникации (3). През изброените три модула ще преминат служители от общинската администрация, общо 30 на брой, от които 27 жени. (по 10 бр. служители по всяка от предложените теми – във всяко обучени по 9 жени и 1 мъж) Обучението по модул 1 съгласно каталога на ИПА е с продължителност 2 дни и ще се проведе в гр. София. Обучението по модул 2 съгласно каталога на ИПА е с продължителност 3 дни и ще се проведе в гр. София. Обучението по модул 3 съгласно каталога на ИПА е с продължителност 2 дни и ще се проведе в гр. София. На завършилите обучението по модулите, ИПА ще издаде програмен сертификат.

Дейност 3. Провеждане на обучение за работа с граждани със специфични потребности (неграмотни граждани и с малцинства) Това обучение ще бъде проведено за тези служители от администрацията, които работят в Центъра за административно обслужване и Отдел „Социални дейности, здравеопазване и спорт”, които пряко и най-често обслужват и предоставят услуги на гражданите и бизнеса. Общият брой на служителите, които ще преминат през обучението е 30 от тях 21 са жени. Ще бъдат застъпени теми за обслужване на неграмотни лица, на лица без правни познания, на лица със слухови, говорни и зрителни проблеми, служителите ще бъдат обучени в умения за ефективна делова комуникация с лица от малцинствени групи с цел ефективно предоставяне на исканата от тях услуга. Продължителността на обучението е 5 дни и ще се проведе в сградата на хотел след избор по реда на ЗОП. Завършилите обучението, ще получат сертификат.

Дейност 4. Провеждане на обучение за Екипна ефективност През това обучение ще преминат голяма част от ръководните и експертни кадри в общината, както и част от специалистите в общинската администрация, общо 70 служители, от които 45 жени. Обучаемите ще бъдат разделени на 6 групи. Продължителността на обучението на всяка група е от по 3 дни и ще се проведе в сградата на хотел след избор по реда на ЗОП. Завършилите обучението, ще получат сертификат.

Дейност 5. Дейности за информация и публичност Предвижда се по тази дейност да бъдат организирани една входяща пресконференция при стартиране на проекта и една финална пресконференция при завършването му. На тях ще бъдат поканени журналисти от местни, регионални и национални медии и ще бъде представен проекта, очакваните и постигнатите резултати, както и къде могат да бъдат намерени те с цел мултипликация. При стартиране на проекта ще бъдат отпечатани 2 бр. публикации в местен или регионален вестник. Материалите от проекта ще бъдат публикувани на Интернет страницата на община Сливен, където ще бъде публикувано и кратко представяне на самия проект. В допълнение се предвижда да бъдат подготвени и отпечатани 500 бр. брошури, представящи проекта и постигнатите по него резултати.