Project Description

Наименование на проекта: Регион Сливен – кръстопът на традиции, култури и епохи
Номер на договора за финансиране: 
BG161PO001/3.2-02/2011/024

Финансираща програма: ОП Регионално развитие
Приоритетна ос: 
Водеща организация: Община Сливен
Партньори:

Обща стойност на проекта:  462,482.80 лв. 
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 
462,482.80 лв. 
Финансов принос на Община Сливен:
0%
Начало на проекта: 13 август 2012 г.
Край на проекта: 13 август 2014 г.
Местонахождение: Община Сливен
Статус на проекта: Приключил проект

Текущ етап

Информация за проекта

Основната цел на настоящото проектно предложение е да подпомогне за увеличаването интереса на туристите към територията на общините Сливен – Котел – Твърдица, което ще допринесе за диверсификация на туристическия продукт, по-равномерно разпределение на ползите от туризма. Реализацията на проекта ще резултира в повишаване на конкурентоспособността и ефективността на туристическия сектор на района чрез ефективно използване и съхранение на наличните природни и антропогенни ресурси в съответствие с потребностите за устойчиво развитие на туризма.

Действия

1. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА
1.1 Сформиране на екип за управление на проекта (ЕУП)
1.2 Подготовка на технически доклади и финансови отчети
1.3 Мониторинг

2. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
2.1. Подготовка на тръжни процедури
2.2. Провеждане на тръжни процедури.
2.2.1. Публичност на проекта и маркетинг и реклама на създадените туристически продукти
2.2.2. Провеждане на тръжна процедура за одит
2.2.3. Провеждане на тръжна процедура за комплексна консултантска услуга за:
2.2.4. Провеждане на тръжна процедура за изследване на ефективността на маркетинговите дейности
(специализиран консултант): работа на терен; социология; анализ на ефекта и постигане на целеви индикатори; препоръки и др.)
Отговорен: Община Сливен, ЕУП
2.2.5. Провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител на логистична услуга по участие в събития (международни, национални или регионални туристически борси,

изложения, панаири)
2.2.6. Провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител на услуга по Разработване на документация за процедура за определяне на изпълнител

3.РАЗРАБОТВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТИ

4. ИЗРАБОТВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ, МАРКЕТИНГОВИ И РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ, РЕКЛАМА В МЕДИИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ
4.1. Подготовка на продукти за рекламната кампания
А. Изработване на рекламен филм за продукт (със субтитри на английски, немски и румънски езици) – 1 брой;
Б. Изработване на 2 бр. рекламни TV клипове -15 ‘’ и 30″“ (субтитри и озвучаване на три езика) – и 2 бр. радио клипове – 15 и 30″“ на български език;
В. Изработване на брошура – 24 стр., А5, 4+4 цвята, 130 гр. хром, 1000 бр.;
Г. Изработване на пътеводител – 48 стр., А5, 2+2 цвята, 130 гр. хром, 1000 бр.;
Д. Изработване на карта – сгъваема дипляна, А4, 4+4 цвята, 120 гр. гланц, 3000 бр.;
Е. Разработване на слоган и лого на бранд „“Регион Сливен®”;

4.2. Рекламна кампания
А. Международна кампания
Съобразно изводите направени в концепцията, международната кампания ще бъде насочена към румънския пазар и пазарите на ползващите английски и немски език.

Предвидени са следните инициативи:
• Публикуване на статии в специализирани чуждестранни издания. ABTA Magazine – общо 2 стр. и Румънски туристически издания – общо 2 стр.
• PR публикации във водещи електрони платформи на английски, немски и румънски език.
• Рекламни банери във водещи електрони платформи (за 1 бр. едномесечна кампания при интензитет на ротацията 30%) на английски, немски и румънски език.
• Кампания с поместване на рекламни текстови линкове в световни интернет-търсещи машини и водещи социални медии/мрежи.
• Кампания с разработване и внедряване на туристически мобилни приложения за смартфони и таблети.

Б. Национална кампания
Съобразно изводите направени в концепцията, фокусът на кампанията ще бъде насочен към българския пазар. Предвидени са следните инициативи:
• Кампания с платена реклама по национални TV канали – Целта на медийния план ще бъде да се доставят мин. 150 trp.
• Кампания с платена реклама по национални радиостанции;
Ще се излъчат 100 спота по 30” в радиостанции с национално покритие.
• Планиране, изработване и реализиране на рекламна кампания – външна реклама. Ще се направи реклама на билбордове по протежение на магистрала „Тракия”, на ключови

места в София, на изходите от летищата в София и Бургас; транспортни направления от Румъния за Турция и Гърция
• PR публикации във водещи електрони платформи на български език;
• Рекламни банери във водещи електрони платформи (за 1 бр. едномесечна кампания при интензитет на ротацията 30%) на български език.
• Кампания с поместване на рекламни текстови линкове в световни интернет-търсещи машини и водещи социални медии/мрежи
• Кампания с разработване и внедряване на туристически мобилни приложения за смартфони и таблети

5. УЧАСТИЕ В СЪБИТИЯ (МЕЖДУНАРОДНИ, НАЦИОНАЛНИ ИЛИ РЕГИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ БОРСИ, ИЗЛОЖЕНИЯ, ПАНАИРИ)

5.1. Участие в тематични изложения извън територията на страната
А. Туристическо изложение ITB – Берлин, Германия (март 2013 г.)
Изложението е специализирано в областта на туризма и се счита за най-значимият туристически форум в световен мащаб, предназначен както за професионалисти, така и за

масова публика. По данни за 2011 година, изложението е било посетено от 169 295 души и е имало 11 163 изложителя от 190 страни и региони. В рамките на националното

участие ще бъде организиран щанд и ще се осигури атрактивна анимация.
Б. Туристическо изложение TTR – Букурещ, Румъния (април 2013 г. и април 2014 г.) най-значимото туристическо изложение в Румъния, с над 30 000 посетителя и 180

изложителя от над 120 страни;
5.2. Участия в изложения в България:
А.Участие в Международна туристическа борса „“Културен туризъм““ – Велико Търново (април 2013 г. и април 2014 г.)
Б. Участие в Международна туристическа борса „Ваканция и Спа” – София ( февруари 2013 г. и май 2014 г.) Най-голямото изложение в България, на най-големия вътрешен

пазар;
В. Участие в Международна туристическа борса „Моята ваканция” – Бургас ( май 2013 г. и май 2014 г,)
Г. Участието в Международна туристическа борса „ Зелени дни” – София (февруари 2013 г.)

6. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА МАРКЕТИНГОВИТЕ ДЕЙНОСТИ

7. ДЕЙНОСТИ ПО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

8. ОДИТ НА ПРОЕКТА