Project Description

Наименование на проекта: Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на територията на Община Сливен
Номер на договора за финансиране: 
BG051PO001-4.1.05-0158-C0001

Финансираща програма: ОП Развитие на човешките ресурси
Приоритетна ос: 
Водеща организация: Водеща организация
Партньори:

Обща стойност на проекта: 175,824.00 лв. 
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 
175,824.00 лв. 
Финансов принос на Община Сливен:
0%
Начало на проекта: 12 март 2013 г.
Край на проекта: 12 юли 2014 г.
Местонахождение: Община Сливен
Статус на проекта: Приключил проект

Текущ етап

Информация за проекта

Утвърждаване на работещ модел за осигуряване на равноправен достъп до качествено образование на ромските деца от гр. Сливен.

Дейности

  1. Закупуване и доставка на учебници и учебни помагала, дидактически материали, образователен софтуер, материали за обучение, игри в приемните училища и детски градини За по-ефективната образователна интеграция и постигане на целите на проекта е необходимо да бъдат закупени учебници, учебни помагала и пособия, материали за обучение, игри дидактически материали на ромските ученици. По тази дейности екипа по проекта ще: – Ще изготви списък с необходимите учебни помагала, пособия според нуждите на всяко дете; – Ще осигури на всяко дете, включено в проекта всички нужни учебни помагала и пособия за осъществяване на пълноценен образователен процес.
  2. Надграждане процеса на образователна интеграция на децата от ромския кв. „Надежда” в 4 приемни училища на гр.Сливен За постигане целите, заложени в „Програмата за развитие на образованието, науката и младежките политики в Република България (2009-2013г)” и актуалилизараната „Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” е необходимо да се работи за образователната интеграция на ромските деца. По тази дейности екипа по проекта ще продължи работата по десегрегация на 140 ученици от 1 до 12 клас от кв.Надежда, Сливен. Тази дейност включва серия от мерки: – записване на ромски ученици в смесени паралелки в 4 приемни училища на гр.Сливен; – осигуряване на учебници, учебни помагала и пособия, необходими за осъществяване на пълноценен образователен процес; – всекидневно извозване на децата от кв.Надежда до приемните училища; – допълнителна работа с учениците от начален курс – всеки ден учениците от начален курс ще учат допълнително по 1 час за усвояване на български език; – гарантиране на всекидневно присъствие на учениците в училище; – Създаване на екип от наставници (помощници на учителя, които ще работят през цялото времетраене на проекта и пряко ще отговарят и следят за редовното посещение на децата по време на учебния процес, тяхното развитие при усвояването на учебният материал, както и за изискванията от и към учителите.); – Организиране на срещи с директорите на училища за предотвратяване на последваща сегрегация, след приема на ромчета. Тази дейност в проекта е предвиена, като мярка за превенция от ранно отпадане от училище и ще допринесе за намаляването на броя на отпадащите ромски деца от образователната система.
  3. Осигуряване на полудневно и целодневно обучение на деца на възраст 5-6 години в ЦДГ „Здравец” и ЦДГ „Звездица” в подготвителни групи Ще работим по посока на създаване на възможности за равен старт на ромските деца от гр.Сливен в предучилищна възраст (5-6г) и по-добра социална интеграция. Не владеенето на български език сред ромските деца затруднява интегрирането, социализирането им училище и пълноценното им участие в образователния процес. Учебния материал остава неразбран, което води до тяхното последващо отпадане от училище. Записването на деца от ромски произход в детските градини ще даде възможност за успешно преодоляване на езиковата бариера още в ранна възраст и по този начин ще се улесни достъпа им до следващите фази на образование. По тази дейност екипа по проекта: – Ще обхване 90 ромски деца на възраст 5-6 години, които ще бъдат записани в подготвителни групи в ЦДГ „Звездица” и ЦДГ „Здравец”; – Ще закупи и достави съобразени с възрастта на децата дидактически учебни материали, логически игри, спортни принадлежности; – Провеждане на Фолклорен спектакъл „Еднакви и различни”; – Провеждане на спортен празник; – Създаване на екип от наставници (помощник на учителя), които ще отговарят за всекидневното
  4. Специализирана работа с ромските родители – мотивационно-информацинни кампании, тренинги, лекции, беседи, обучения, родителски срещи. Неграмотността сред преобладаващата част от ромските родители изгражда в тях чувството на страх и негативно отношение към образователната институция. Това от своя страна поражда незаинтересованост към присъствието на децата им в училище, което неминуемо води и до ранното им отпадане от образователната система. – Ще проведем мотивационна кампания сред представителите на ромската общност – родителите на децата включени в проекта, роднини, съседи, приятели, близки от гр.Сливен. – Провеждане на 3 мотивационни обучения на 60 родители.
  5.  Повишаване ефективността на учителите за работа в мултикултурна среда и деца – билингви. Присъствието на деца и ученици представители на различни етнически групи, не само е акт на цивилизовано отношение към човешките ценности, то е и основополагащ елемент към взаимното опознаване. Присъствието на ромските деца в училище е необходим елемент в процеса за пълноценна образователна и социална интеграция. Това поражда необходимостта от провеждане на модул от 3 двудневни обучения на учителите за придобиване на специализирани знания за работа в смесена мултикултурна среда, работа с деца и ученици, чиито майчин език, традиции, бит, обичаи са различни. Учителите ще бъдат разделени на две групи – група „Предучилищен и начален етап” и група „Прогимназиален и гимназиален етап”. Двете групи ще преминат по 3 двудневни обучения. По този начин учителите – Ще повишат ефективността в своята работа; – Ще се увеличи тяхната информираност относно етноспецификата на техните ученици. Правилното разчитане, тълкуване на етноспецификите на децата ще спомогне за: – Създаване на благоприятна образователна среда; – Сформиране на условия за опознаване и разбирателство между учениците; – Обогатяване на личните знания, търпимостта, взаимното зачитане; – Изграждане на толерантно отношение между учениците; – Повдигане на личното самочувствие на учители и ученици; – Постигане на по-високи добри образователни резултати; – Намаляване степента на дискриминационни прояви и нагласи сред учениците. – Проведен модул от 3 двудневни обучения с 25 учители група „Предучилищен и начален етап”; – Проведен модул от 3 двудневни обучения с 25 учители група „Прогимназиален и гимназиален етап”; – Сформирана благоприятна образователна среда /микроклимат в класните стаи/; – Търпимост, уважение към различността; – Постигнати добри образователни резултати; – Толерантност и липса на дискриминационни прояви.
  6. Публичност, информационни кампании за етническа толерантност и позитивно отношение към ромските деца в приемните училища, детски градини, и обществеността на град Сливен Образът на ромите в обществеността е силно негативно обременен. Това определя и високата дискриминационна нагласа към тях. Цари общо мнение, което се крепи на предразсъдъци, които предопределят място на обществени, социални и образователни аутсайдери. – информационни кампании – „Дни на толерантността” включват: – Кръгла маса 2 дни участници 50 души на тема „Десегрегация и мултикултурно образование” – презентации на учители; – Конкурс за есе на тема „Пъстротата е нашето богатство”; – Спортен празник между четирите приемни училища.
  7. Провеждане на тръжни процедури за избор на доставчици на стоки и услуги Всички дейности, предвидени за изпълнение от външен изпълнител ще започнат след избор на конкретен външен изпълнител от възложителя – община Сливен по реда на ЗОП и съобразно изискванията на приложимата нормативна база, включително изискванията на ОПРЧР, вътрешни правила и одитни пътеки, ЗОП и други нормативни актове и указания за предварителен и последващ контрол. Предвидените в проектното предложение дейности предполагат следните процедури: – за доставка на учебници и учебни помагала, дидактически материали, образователен софтуер, материали за обучение; – за избор на специализиран превозвач на учениците до приемните училища; – за изработване и доставка на материали за публичност и информация; – за провеждане на специализиран модул от две обучения на учителите за работа с ученици, майчиният език, на които не е български; – за счетоводен одит; – за офис консумативи. Доставките на материалите и консумативи за офиса на проекта, включени в група В на бюджета, също са предмет на обществена поръчка. Те ще бъдат направени в рамките на общата процедура за канцеларски материали и консумативи на кандидата – Община Сливен, за да не се допусне необосновано разделяне на предмета на поръчки със сходен или идентичен характер и нарушаване на изискванията на ЗОП.
  8. Организация и управление на проекта. Проектът ще бъде управляван от ръководител на проекта. Той отговаря за провеждането на всички дейности по проекта, изработването на заложените в проектното предложение продукти, постигането на заложените цели, комуникацията с партньорските организации, външни организации и институции и Управляващия орган и Междинното звено. Ръководителят осигурява изпълнението на проекта в строго съответствие с Оперативното ръководство и всички останали изисквания на ОПРЧР, приложимата нормативна база и установените добри практики. За спазване на финансовата дисциплина, финансов контрол, финансова отчетност и взаимодействие с финансовите звена на кандидата и партньорите ръководителят ще бъде подпомаган от финансист – счетоводител на проекта. При осъществяване на текущото управление, координирането на усилията на партньорите и изпълнителите на отделни дейности по проекта и в частност при техническото осигуряване на управлението на проекта ръководителят ще бъде подпомаган от технически сътрудник. Екипът за управление на проекта отговаря и за изготвянето на финален отчет и искане за окончателно плащане в последния месец на периода на изпълнение на проекта, след приключване на останалите предвидени дейности. В рамките на тази дейност е предвидено и извършване на счетоводен одит от външен одитор, избран по реда на ЗОП.