Project Description

Наименование на проекта: Компетентно и ефективно обслужване на гражданите и бизнеса от служителите на общинска администрация Сливен
Номер на договора за финансиране: 
BG051PO002-2.2.15-0054-C0001

Финансираща програма: ОП Административен капацитет
Приоритетна ос: 
Водеща организация: Община Сливен
Партньори:

Обща стойност на проекта:  149,030.00 лв. 
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 
149,030.00 лв. 
Финансов принос на Община Сливен:
0%
Начало на проекта: 25 август 2014 г.
Край на проекта: 25 октомври 2015 г.
Местонахождение: Община Сливен
Статус на проекта: Приключил проект

Текущ етап

Информация за проекта

Повишаване компетентността и уменията на служителите за постигане на ефективни резултати при изпълнение на служебните задължения

Специфични цели

  • Подобряване на управленските умения, стратегическо планиране и организационно развитие на общината
  • Подобряване на компютърните знания и умения на служителите
  • Постигане на по-ефективни вътрешни комуникации и връзки с обществеността

Дейности

Дейност 1 – Организация и управление на проекта
Дейност 2 – Обучение към Института по публична администрация
Дейност 3 – Обучение по специализирани компютърни теми
Дейност 4 – Обучение по ключови компетентности
Дейност 5 – Информация и публичност на проекта