Project Description

Наименование на проекта: Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейност „Домашен помощник” на територията на община Сливен
Номер на договора за финансиране: 
BG051PO001-5.2.07-0238-C0001

Финансираща програма: ОП Развитие на човешките ресурси
Приоритетна ос: 
Водеща организация: Община Сливен
Партньори:

Обща стойност на проекта: 166,322.00 лв. 
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 
166,322.00 лв. 
Финансов принос на Община Сливен:
0%
Начало на проекта: 04 ноември 2010 г.
Край на проекта: 30 май 2012 г.
Местонахождение: Община Сливен
Статус на проекта: Приключил проект

Текущ етап

Информация за проекта

Дейности

  • Подбор на потребителите на услугата домашен помощник;
  • Подбор на кандидатите за домашни помощници и назначаването им;
  • Провеждане на въвеждащо и поддържащо обучение;
  • Предоставяне на услугата – домашен помощник;
  • Мониторинг и вътрешна оценка.