Project Description

Наименование на проекта: Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол – Първа фаза
Номер на договора за финансиране:
 BG161PO005/10/2.10/07/22

Финансираща програма: ОП Околна среда
Приоритетна ос: 
Водеща организация: Община Ямбол
Партньори: Община Сливен

Обща стойност на проекта: – лв.
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 
29,389,564.00 лв. 
Финансов принос на Община Сливен:

Начало на проекта: 17 октомври 2012 г.
Край на проекта: 17 юли 2015 г.
Местонахождение: Община Сливен, Община Ямбол
Статус на проекта: Приключил проект

Текущ етап

Информация за проекта

Основната цел на общините от региона в сферата на управлението на отпадъците е в краткосрочен период (Първа фаза от проекта) да осигурят прилагането на съвременните изисквания за опазване на околната среда.

Специфични цели на проекта:

 • Изграждане и въвеждане в експлоатация на клетка 1 на депо за битови отпадъци;
 • Възлагане на услуга по предварително третиране (сепариране) на битови отпадъци и сортиране на разделно събрани рециклируеми отпадъци;
 • Довеждащ път-ремонт;
 • Доставка на технологично оборудване и механизация за регионалното депо;
 • Закриване и рекултивация на депа с преустановена експлоатация в общините Ямбол, Сливен, Нова Загора, Стралджа;
 • Възлагане и доставка на оборудване за разделно събиране на рециклируеми отпадъци в общини Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа;
 • Разработване на тръжна документация за възлагане на инженеринг на съоръжението за компостиране и инсталацията за сепариране с производство на RDF;
 • Разработване на тръжна документация за доставка на технологично оборудване и механизация за съоръжението за компостиране и инсталацията за сепариране с производство на RDF;
 • Екологична оценка на ПУП за цялата площадка на регионалната система за управление на отпадъците и довеждащата инфраструктура;
 • Процедиране на изготвения проект на ПУП-ПЗ на площадката с обща площ 456 442 кв.м.;
 • Процедиране на изготвените ПУП – ПП и съответните сервитутни права за изграждането на довеждащата инфраструктура, решенията за утвърждаване на трасетата и промяна предназначението на земята;
 • Актуализиране на изготвената оценка на съответствието на работния проект на клетка 1 с новите ПУП-ПП и съответните сервитутни права;
 • Издаване на разрешение за строеж на клетка 1 на регионалното депо;
 • Провеждане на ОВОС на регионалната система за управление на отпадъците с включени всички клетки на депото, съоръжение за компостиране на „зелени” отпадъци по открит способ и инсталация за предварително третиране (сепариране) на битови отпадъци и производство на RDF;
 • Актуализация на комплексното разрешително с добавяне на останалите съоръжения и инсталации включени в регионалната система за управление на отпадъците.

Дейности

За Сливен – закриване и рекултивиране на действащото ДЕПО