Project Description

Наименование на проекта: Техническа помощ за създаване на система за интегрирано управление на отпадъците в регион Ямбол (общини Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа)
Номер на договора за финансиране: 
BG161PO005-2.0.01-0023-C0001

Финансираща програма: ОП Околна среда
Приоритетна ос: 2: „Подобряване и развитие на инфраструктура за третиране на отпадъци” 
Водеща организация: Община Ямбол
Партньори: Община Сливен

Обща стойност на проекта: – лв.
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 
367,418.00 лв. 
Финансов принос на Община Сливен:
0%
Начало на проекта: 29 декември 2008 г.
Край на проекта: 29 октомври 2011 г.
Местонахождение: Община Сливен
Статус на проекта: Приключил проект

Текущ етап

Информация за проекта

Основната цел на настоящата проектна идея е повишаване капацитета на Община Ямбол и общините партньори за справяне с проблема, свързан със създаване на интегрирано управление на отпадъците на регионален принцип. Депото, което в момента се експлоатира няма капацитет, който да позволи приемането на отпадъците от региона в дългосрочен аспект. С проекта ще се осигури планиране на развитието на екологичната инфраструктура в региона и последващо подобряване качеството на живот на населението.

Дейности

Анализ на съществуващата ситуация от общините в регион Ямбол и определяне на необходимостта от техническа помощ

 • Анализ на съществуващата ситуация от общините в регион Ямбол и определяне на необходимостта от техническа помощ;
 • Утвърждаване на предложението и сключване на договор с ОП “Околна Среда”.

Подготовка на задание за кандидатстване по процедура BG 161РО005/08/2.30/01/03 – Изготвяне на Формуляр за кандидатстване за финансиране на проект за техническа помощ за подготовка на проект “Техническа помощ за създаване на система за интегрирано управление на отпадъците в регион Ямбол (общини Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа)” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, оперативна програма „ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г.” – Процедура: BG161РО005/08/2.30/01/03 „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 2 на оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, приоритетна ОС 2: „Подобряване и развитие на инфраструктура за третиране на отпадъци” – Изготвяне на технически спецификации за избор на изпълнител по реда на Закона за обществените поръчки за всички дейности, за които се предвижда изпълнителят да е различен от бенефициента.

Мобилизация и администриране на проекта

 1. Мобилизация на екипа по проекта – Провеждане на срещи на членовете на ЗИП – първоначална при стартирането на проекта, и последващи срещи до приключването на проекта. – Създаване на звено за изпълнение на проекта (ЗИП). – Разписване на структурата му, както и задълженията и отговорностите, за които всеки член от ЗИП ще отговаря/контролира; – Всяка Община се ангажира да определи от своя страна координатор за изпълнение на проекта, който ще носи отговорност за своевременното предоставяне на информация/данни и становищата, изискващи се в хода на реализация на проекта.
 2. Aдминистриране на проекта, включващо всички дейности по провеждане на административните процедури по време на целия период на реализацията му:
  • Подготовка на тръжни досиета за възлагане на услуги по ЗОП, вкл:
   • контрол и координация, юридически услуги и реализация на мерки за информация и публичност на проекта;
   • изготвяне на прединвестиционно проучване, задание за ПУП, идеен проект, формуляр за кандидатстване пред ОП ОС, технически проекти за инсталациите/ съоръженията, включени в Регионалния център за управление на отпадъците;
  • Провеждане на процедури по избор на консултанти за посочените по- горе 2 услуги и сключване на договори;
  • Провеждане на процедури по избор на консултанти и сключване на договори за:
   • изготвяне на ПУП;
   • изготвяне на екологични оценки, ОВОС, КПКЗ, ЗБР и др. дейности, свързани с прилагане на екологичното законодателство;
   • оценка на съответствието на изготвените Технически проекти;
   • одит;
   • Администриране на процедури по ЗУТ, ЗООС, ЗОЗЗ и др. закони и подзаконови нормативни актове, свързани с дейностите по Регионалния център за управление на отпадъците;
   • Избор на общинска площадка за разполагане на съоръжението;
   • Внасяне на писмено искане за получаване на становище за необходимостта от изработване на екологична оценка;
   • Издаване на становище по екологичната оценка на предварителния проект на ПУП;
   • Съобщаване, обявяване и получаване на възражения по проекта на ПУП;
   • Одобряване на ПУП и приемане на проекта на ПУП от общинския експертен съвет;
   • Придобиване на документи за собственост, промяна начина на трайно ползване на земята и издаване на виза за проектиране;
   • Издаване на решение за утвърждаване на площадката за третиране на отпадъци при условията и по реда на глава пета на ЗОЗЗ;
   • Съгласуване на предварителния проект на ПУП от органите на държавния санитарен контрол и другите компетентни органи, определени със закон;
   • Одобряване и влизане в сила на ПУП на площадката;
   • Получаване на съгласувателни писма от експлоатационните дружества;
   • Сключване на предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;
   • Одобряване на инвестиционния проект;
   • Получаване на разрешение за строеж от главния архитект на общината.
  • Обезпечаване на парични средства, необходими за изпълнение на допустимите разходи:
   • Собствени;
   • заеми от банки;
   • авансови и междинни плащания от МОСВ;
   • от Фонд „ФЛАГ“;
   • други.

Контрол и координация, юридически услуги и реализация на мерки за информация и публичност на проекта

 1. Координация и оперативен контрол по изпълнението на договора с ОП ОС.
  • Основните задачи, които трябва да се изпълнят по тази дейност са:
   • гарантиране на качествен и бърз комуникационен процес между отделните лица, ангажирани в проекта;
   • координация и контрол по всички договори и дейности, свързани с успешното реализиране на проекта;
   • поддържане на постоянна връзка между водещата община, общините партнори и ангажираните по проекта страни;
   • контрол на времето за изпълнение и обхват на отделните задачи;
   • осигуряване на изпълнение на ангажиментите, произтичащи от договора между Общината и УО;
   • подготовка на проекто- документи, свързани с реализацията на административните и съгласувателните процедури по проекта, с оглед подпомагане на общините по проекта.
  • Подготовка и предоставяне на Община Ямбол на тръжни досиета за възлагане на услуги по ЗОП за:
   • изготвяне на екологични оценки, ОВОС, КПКЗ, ЗБР и др. дейности, свързани с прилагане на екологичното законодателство;
   • оценка на съответствието на изготвените Технически проекти;
   • одит. Подготовката на тръжни досиета, при които трябва да се изготвят тръжните документи, формиращи изискванията към конкретните изпълнители, критерии за избор и оценка на постъпилите предложения ще подпомогне значително работата по проекта. Цялостната документация, свързана с тази дейност трябва бъде съобразена с изискванията на ЗОП, съгласувана по съответния ред и предоставена на Община Ямбол за обявяване на тръжните процедури.
 2. Предоставяне на юридически услуги Юридическите консултации целят да бъде подпомoгната Община Ямбол и общините- партньори по време на цялостната реализация и изпълнение на проекта. Задачите, които трябва да изпълнят в тази насока са: – изготвяне на становища по всички дейности с оглед на тяхната законосъобразност; – съгласуване на всички договори, дейности, свързани с проекта и тяхното съотвествие на нормативните актове на РБългария
 3. Реализация на мерки за информация и публичност на проекта Дейността свързана с провеждането на информационна кампания включва следните задачи:
  • провеждане на информационни кампании;
  • организиране на събития, с участието на НПО и други граждански организации за популяризиране на проекта;
  • изработване на билбордове, дипляни, флайери и стикери;
  • предоставяне на информация в on-line пространството, като в рамките на съществуващия сайт на Община Ямбол ще бъде създадена специална секция;
  • печат, радио- и телевизионни реклами;
  • журналистически материали в печатните и електронните медии: актуални новини, репортажи, интервюта, анкети, аналитични статии и коментари;
  • други инициативи, покриващи съдържателно мерките по проекта;
  • провеждане на мониторинг, в хода на осъществяване на проекта, в отговор на насрещните очаквания на местната общественост.
   Изпълнение на договора за одит на проекта Съобразно действащото законодателство на РБ тази дейност се осъществява от лицензиран одитор, който извършва финансов одит с цел верификация на направените разходи. Одитът по този проект съпътства цялостно изпълнение на дейностите, като изпълнява следните задачи:
 4. Проверка на редовността и съгласуване на разходването на средствата в съотвествие с Международните стандарти, Договора с УО на ОПОС и другите сключени договори в рамките на този проект, Закон за счетоводството и други свързани нормативни актове;
 5. Проверка на редовността на разходно-оправдателните документи;
 6. Преценка на верността и отчетността на направените разходи.

Прединвестиционно проучване, задание за ПУП, идеен проект, технически проекти за съоръжения/инсталация предвидени в Регионалния център за управление на отпадъците, подготовка на заявление за финансиране на инвестиционни проекти от ОП „Околна среда“

Специфични дейности.

Задача 1: Анализ и оценка на съществуващата ситуация по управление на отпадъците за регион Ямбол (Община Ямбол, Община Сливен, Община Нова Загора, Община Тунджа и Община Стралджа)
1.1. Събиране на наличната информация и прогнози за разработване на система за интегрирано управление на отпадъците в регион Ямбол – варианти на решения.
1.2. Инвентаризация на съществуващите депа в региона и оценка на риска за околната среда
1.3. Морфологичен анализ на количестовто и вида на генерираните отпадъци.
1.4. Инвентаризация на съществуващите депа в региона и оценка на риска за околната среда.
1.5. Финансов и Икономически анализ за цялата бъдеща система за управление на отпадъците. Анализ на Разходите и Ползите (АРП).
1.6. Разработване на дългосрочен план за интегрирано управление на отпадъците в регион „Ямбол” в т.ч. дългосрочен инвестиционен план.

Задача 2: Изработване на проучване по чл. 4, т. 1 от Наредба No 7 за всяка една от предлаганите площадки Ще бъдат извършени инженерно-геоложки/ хидрогеоложки/ топографски и др. проучвания за различните площадки, съгласно специфичните потребности и ще бъде подготвен доклад от проучването на обектите.

Задача 3: Изготвяне на Идейни Проекти и Остойностяване
3.1. Идейни проекти за всички инсталации/ съоръжения, предвидени предвидени в Регионалния център за управление на отпадъците ( при условията на чл. 142, ал. 2 от ЗУТ).
3.2.Остойностяване

Задача 4: Изготвяне на технически проекти за Регионалния център за управление на отпадъците – инсталации за сепариране и компостиране на битови отпадъци; – инсталация за рециклиране на строителни отпадъци; – разширение на регионално депо за неопасни отпадъци – II- ри етап, предвиждащо също и клетки за обезвреждане на остатъците от строителните отпадъци; – площадка за временно съхранение на опасни отпадъци от домакинствата, като част от инфраструктурата на депото.

Задача 5: Изготвяне на Технически Спесификации за възлагане на строителството

Задача 6: Подготовка на Апликационна Форма (заявление) за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Околна среда 2007-2013г.” приоритетна ОС 2: „Подобряване и развитие на инфраструктура за третиране на отпадъци” с Проект “Техническа помощ за създаване на система за интегрирано управление на отпадъците в регион Ямбол ( общини Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа)”.

Задача 7:

 • Изготвяне на тръжни досиета за възлагане на строителство на съоръженията/ инсталациите, включени в Регионалния център за управление на отпадъците.
 • Изготвяне на ПУП Изготвяне на ПУП за площадката, на която ще бъдат разположени съоръженията/ инсталациите, предвидени в Регионалния център за управление на отпадъците Влезлите в сила парцеларни планове са основание за отчуждителни процедури и за смяна на предназначението на земята (където е необходимо).
 • Изготвяне на екологични оценки, ОВОС, КРКЗ, ЗБР и др. дейности, свързани с прилагане на екологичното законодателство
 • Изготвяне на екологични оценки за разработените ПУП, изготвяне на ОВОС за инвестиционното намерение, а така също и оценка на съвместимостта на ПП и П;
 • Преценка на необходимостта от ОВОС на инвестиционния проект чрез заявление до РИОСВ;
 • Преценка на необходимостта от ЕО на инвестиционния проект и на ПУП, чрез уведомяване до РИОСВ;
 • Изготвяне на ЕО в случай, че се изисква;
 • Подпомагане на Община Ямбол при определянето на заданието за обхват на ОВОС;
 • Изготвяне на доклади за ОВОС (2 бр.) отчитайки изискванията на глава шеста от ЗООС, Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС и чл.31 от ЗБР, респ. Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта (ОС) на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони за двете инвестиционни предложения;
 • Изготвяне и реализиране на Стратегия за обществено обсъждане на доклада за ОВОС;
 • Изготвяне на заявление за изменение и допълнение на комплексно разрешително на „Регионално депо за неопасни отпадъци от населените места в общини Ямбол, Нова Загора, Тунджа, Сливен и Стралджа”;

Всички останали процедури, които налагат администрирането на процеса от страна на Община Ямбол и подаване на съответните документи, по време на реализация на проекта, пред компетентните органи (на регионално/ национално ниво) или издаването на съгласвателни документи от страна на общинската администрация или експлоатационните дружества са включени в Дейност 3.

0ценка съответствието на инвестиционния проект с нормативните изисквания Изготвяне на Доклад за оценка на съответствието на изготвения

Технически проект