Project Description

Наименование на проекта: Помощник в дома 
Номер на договора за финансиране: 
BG051PO001-5.1.04-0134-C0001

Финансираща програма: ОП Развитие на човешките ресурси
Приоритетна ос: 
Водеща организация: Община Сливен
Партньори:

Обща стойност на проекта: 216,965.00 лв. 
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 
216,965.00 лв. 
Финансов принос на Община Сливен:
0%
Начало на проекта: 21 ноември 2012 г.
Край на проекта: 01 юни 2014 г.
Местонахождение: Община Сливен
Статус на проекта: 

Текущ етап

Информация за проекта

Създаване на звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж Сливен; разкриване на нови работни места, обучение на наетия персонал, предоставяне на почасови услуги за лична помощ, за комунално – битови, административни, културни и други дейности на самотно живеещи хора, на хора и деца с увреждания, информиране на обществеността.

Доброто управление на проекта, както и добрата координация между екипа на проекта, водещата организация и други институции, свързани с изпълнението на проекта зависи в голяма степен от точното разпределяне на отговорностите и добрия синхрон между участниците. Формалното сформиране на екипа ще осигури добрите контакти. В екипа на проекта се предвижда да има: ръководител, координатор на дейностите, счетоводител, технически сътрудник експерт „човешки ресурси” и експерт „обществени поръчки”,. При организацията и управлението на проекта ръководителят ще спазва утвърдените вътрешни правила и „Одитни пътеки при управление и контрол на процедурите, документите и финансовите средства по проекти, финансирани от ЕС” на Община Сливен. В тази дейност са включени: Сформиране на екип на проекта; разпределяне и уточняване на задълженията на членовете на екипа; изграждане и одобряване на механизми за координация и комуникации между екипа на проекта, водещата организация и други организации, свързани с изпълнението на дейностите по проекта. Към тази дейност се отнасят и всички срещи на екипа по проекта, по време на които се вземат решения, свързани с неговото управление и представянето му пред обществеността. Тези срещи се предвижда да бъдат минимум веднъж на всеки месец. Всяка среща ще се протоколира.

Провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки „В рамките на проекта ще бъдат организирани процедури за избор на изпълнител на следните обществени поръчки: – Изработване и доставка на материали за публичност и информация, изготвяне на публикации за проекта и организиране на информационни събития. – Доставка на работно облекло и лични предпазни средства. – изпълнител за одит по проекта – доставчик на обзавеждане и оборудване – трудова медицина на персонала на Звеното за услуги в домашна среда – присъединяване към Договора на общината – в рамките на проекта ще бъдат доставени канцеларски материали. Доставянето на тези материали ще бъде възложено на изпълнителя, който към съответния момент е доставчик на подобни материали на Община Сливен, след като е избран с надлежно проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, съгласно ЗОП – разходи за телефонни и интернет услуги – тези услуги ще бъдат възложени на изпълнителя, който към съответния момент е доставчик на подобни услуги на Община Сливен, след като е избран с надлежно проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, съгласно ЗОП

Обзавеждане и оборудване на звеното за предоставяне на услугата Новосъздаденото Звено за предоставяне на услугата ще се помещава в сградата на Домашен социален патронаж – Сливен. Предоставена е стая, която не е обзаведена и се налага да се обзаведе с необходимите мебели и оборудване, за да се предоставят нормални условия за работа на звеното и да могат социалните работници да обработват документите за предоставянето на услугата.
Информиране, консултиране и подбор на кандитат-потребители на територията на община Сливен Подборът на потребителите на услугата ще бъде осъществен от комисия, включваща 5 члена, сред които представители на кандидата и Дирекция „Социално подпомагане” – Сливен
Подбор и наемане на персонал на трудов договор в Звено за услуги в домашна среда Подборът на 36 домашни помощници и на 2-те бройки от звеното ще бъде осъществен чрез конкурс от комисия, включваща 5 члена, сред които представители на кандидата и Домашен социален патронаж – Сливен. Конкурсът ще бъде проведен по документи и събеседване. Комисията ще състави протокол, с който ще предложи на работодателя – кмета на община Сливен – да сключи договори с 36 конкретно подбрани домашни помощници и 2 броя – сътрудници социални дейности – персонал в Звеното на услуги в домашна среда и не по-малко от 10 резерви.

Провеждане на въвеждащо и поддържащо обучение на персонала за предоставяне на услугите в домашна среда и извършване на психологическа подкрепа от консултант – психолог Предвижда се избраните 36 домашни помощници да преминат въвеждащо обучение – 48 часа и поддържащо обучение – 12 часа, за да се осигури увереност в потребителите, че домашните помощници притежават знания и умения, необходими за удовлетворяване на техните индивидуални потребности. Домашните помощници ще бъдат обучени да предоставят почасови услуги за лична помощ, за комунално-битови, административни, културни и други дейности. Консултант – психолог ще посещава назначените домашни помощници на работните им места за да им оказва консултиране и психологическа подкрепа в кризисни ситуации. Консултант-психологът ще извършва консултиране на домашните помощници.

Предоставяне на социалните услуги „Предоставянето на почасови услуги на нуждаещи се лица се изразява в помощ за поддържане на лична хигиена, помощ при хранене, помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар, помощ при извършването на рехабилитационни или други специализирани услуги в дома на потребителя, придружаване до детско или учебно заведение, болнично заведение или месторабота; предоставяне на почасови услуги за комунално-битови дейности като пазаруване, поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от ползвателите, извършване и/или съдействие за дребни битови ремонти, извършване на административни услуги и плащания, приготвяне на храна с продукти на потребителя; предоставяне на почасови услуги в подкрепа на социалното включване на обслужваните лица като помощ в общуването и осъществяване на социални контакти, придружаване при посещения на кино, театър, изложби, концерти и др. помощ при писане на писма, заявления и подаването им до съответните институции, и всякаква друга дейност изразена в социална работа с представителите на целевата група Социалната услуга ще бъде предоставяна от 36 броя домашни помощници на територията на град Сливен и в населените места на територията на община Сливен. Дейностите и услугите ще се предоставят в дома на потребителите съгласно, изработените индивидуални планове за предоставяне на услугата и сключените договори между доставчика (Община Сливен) и потребителите. Предвижда се услугата да се предоставя на избраните минимум 80 потребителя, съгласно техните нужди.
Публичност и информация През втория месец от изпълнението на проекта ще бъде реализирана кампания за предоставяне на информация за услугите в общността. Ще бъдат изработени и разпространени информационни материали, подпомагащи набирането на кандидати за домашни помощници и потребители на услугите. Ще бъдат изработени информационни материали и излъчени и публикувани репортажи и съобщения, които ще популяризират проекта, ОП РЧР и Европейския социален фонд.

Извършване на одит „Извършването на одита включва следните конкретни дейности: 1. Проверка за установяване на съответствие между отчитането от страна на бенефициента на разходите по дейности и реда и правилата за признаване и отчитане на съответните разходи, определени и описани от Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 2. Проверка за съответствие между разходите заявени от бенефициента за възстановяване и тези посочени в счетоводните записи и разходооправдателни документи 3. Проследяване ефективното прилагане на Националното законодателство и правото на Европейския съюз при изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по тях 4. Проверка за съответствие между декларираните в разходооправдателни документи разходи и дейностите залегнали в проекта 5. Проверка за наличието на всички необходими реквизити в разходооправдателните документи на бенефициента и за съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове 6. Проверки за проследяване реалното извършване на разходите от страна на бенефициента“