2018-11-20T14:52:41+02:00

Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система на територията на Община Сливен

Наименование на проекта: Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система на територията на Община Сливен Номер на договора за финансиране: BG051PO001-4.1.06-0011-C0001 Финансираща програма: ОП Развитие на човешките ресурси [...]

2018-11-19T18:11:34+02:00

Областен информационен център Сливен

Наименование на проекта: Областен информационен център Сливен Номер на договора за финансиране: BG161PO002-3.3.02 – 0017 – С0001 Финансираща програма: ОП Техническа помощ Приоритетна ос:  Водеща организация: Община Сливен [...]

2018-11-19T18:07:02+02:00

Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности в Община Сливен

Наименование на проекта: Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности в Община Сливен Номер на договора за финансиране:20/226/00319/19.04.2013 Финансираща програма: Програма за развитие на селските [...]

2018-11-19T18:00:19+02:00

Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности в Община Сливен

Наименование на проекта: Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности в Община Сливен Номер на договора за финансиране: 20/226/00402/19.12.2014 Финансираща програма: Програма за развитие на селските [...]

2018-11-19T17:29:33+02:00

Подобряване на градската среда на Сливен

Наименование на проекта: Подобряване на градската среда на Сливен Номер на договора за финансиране: BG16RFOP001-1.015-0002-C01 Финансираща програма: ОП Региони в растеж 2014-2020 Приоритетна ос:  Водеща организация: Община [...]

2018-11-19T17:22:48+02:00

Предоставяне на техническа помощ на Община Сливен за изпълнение на инвестиционната програма

Наименование на проекта: Предоставяне на техническа помощ на Община Сливен за изпълнение на инвестиционната програма Номер на договора за финансиране: BG16RFOP001-8.001-0029-С01 Финансираща програма: ОП Региони в растеж 2014-2020 [...]

2018-11-14T12:17:10+02:00

Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Сливен

Наименование на проекта: Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Сливен Номер на договора за финансиране: BG16RFOP001-1.015-0001-C01 Финансираща програма: ОП Региони в растеж 2014-2020 Приоритетна ос: Приоритетна ос [...]

2018-11-14T16:21:57+02:00

Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен

Наименование на проекта: Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен Номер на договора за финансиране: BG16RFOP001-5.001-0014-C01 Финансираща програма: ОП Региони в растеж 2014-2020 [...]