Project Description

Наименование на проекта: Устойчиво интегриране на младите хора от община Сливен на пазара на труда, които са в риск от социално изключване
Номер на договора за финансиране:
BG05M9OP001-1.002-0080-C001

Финансираща програма: ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020
Приоритетна ос: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места
Водеща организация: Община Сливен
Партньори: Сдружение „Бизнес център/Бизнес инкубатор Сливен“; Сдружение „Национална мрежа за бизнес развитие“; „Соник Старт“ ООД

Обща стойност на проекта:365,292.34 лв.
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 
365,292.34 лв. 
Финансов принос на Община Сливен: 
0 лв.
Начало на проекта: 2016-08-01
Край на проекта: 2017-12-01
Местонахождение: гр. Сливен
Статус на проекта: Приключил проект

Текущ етап

Приключил проект

Информация за проекта

Дейности

  1. Идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 годишна възраст включително, които не са в образование или обучение, и активиране за включването им на пазара на труда
  2. Предоставяне на мотивационни обучения за активно търсене на работа
  3. Предоставяне на обучения за придобиване на професионална квалификация по професия „Озеленител” и специалност „Парково строителство и озеленяване“ и по професия „Помощник строител“ и специалност „Основни и довършителни работи“
  4. Наемане на лица от целевата група на длъжности, попадащи в обхвата на единични групи професии от 2 до 9 клас от НКПД 2011 г., за период до 6 месеца
  5. Публичност и информация
  6. Организация и управление на проекта

Основна цел на проекта

Идентифициране и мотивиране на неактивни лица от 18 до 29 годишна възраст за активно включване в обучение или реално участие на пазара на труда.

Специфични цели

Идентифициране и мотивиране за активно поведение на пазара на труда на неактивни младежи от целевата група, с последващи дейности за включване в продължителна заетост, обучение или връщане в образование.
Стимулиране и насочване на лицата към придобиване на умения за активно поведение на пазара на труда,включително към придобиване на професионална квалификация и/или заетост.
Предоставяне на възможности за включване в обучение,първи/нов шанс за работа, както и придобиването на професионални умения и квалификация или насочване към връщане в образователната система на младежите, които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, включително не са регистрирани като безработни лица в АЗ.
Ограничаване на бедността и несигурността и осигуряването на нови работни места на неактивни младежи от целевата група.