Project Description

Наименование на проекта: Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система на територията на Община Сливен
Номер на договора за финансиране: 
BG051PO001-4.1.06-0011-C0001

Финансираща програма: ОП Развитие на човешките ресурси
Приоритетна ос: 
Водеща организация: Община Сливен
Партньори:

Обща стойност на проекта: 220,855.00 лв. 
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 
220,855.00 лв. 
Финансов принос на Община Сливен:
0%
Начало на проекта: 10 септември 2012 г.
Край на проекта: 10 декември 2013 г.
Местонахождение: Община Сливен
Статус на проекта: Приключил проект

Текущ етап

Информация за проекта

Целта на проекта е реинтеграция на вече отпаднали от образователната система ученици на територията на Община Сливен и превенция на повторното им отпадане.

Дейности

 1. Организация и управление на проекта. Осигуряване на адекватно и ефикасно управление на проектните дейности, организиране на взаимодействие между партньорте, гарантиране спазването на всички изисквания на ОПРЧР, осигуряване на отчетността по проекта.
 2. Идентифициране на отпаднали ученици в учебните заведения на територията на общината; изработване на анализ на текущото състояние. Идентифициране на отпадналите ученици на територията на общината и създаване на условия за пълноценното им включване в предвидените дейности съобразно конкретните причини за отпадане, образователни нужди, семейна и социална ситуация.
 3. Провеждане на процедури за избор на изпълнител и възлагане на обществени поръчки Възлагане на обществените поръчки – дейностите по проекта, предвидени за изпълнение от външен изпълнител.
 4. Дейности за публичност, информационна кампания за мотивиране на отпадналите ученици и привличане на техните родители и общността 1. Популяризиране на проекта и целите на ОПРЧР и ЕСФ, изпълнение на изискванията за публичност. 2. Мотивиране на отпадналите ученици и привличане на общността като цяло и техните родители в частност за пълноценно участие в предвидените в проектното предложение дейности.
 5. Работа в общността с отпадналите ученици и техните семейства Поддържане на достатъчна мотивация сред отпадналите ученици през целия период на проекта; осигуряване на съдействие на родителите; осигуряване на постоянни контакти и възможност за въздействие на учениците от целевата група в случай че се откажат от участие в дейностите по време на изпълнението на проекта.
 6. Доставяне на учебни пособия и материали Навременно доставяне на необходимите учебни пособия и материали, както и на останалите материали за преодоляване на социалните пречки пред реинтеграцията на отпадналите ученици
 7. Допълнително обучение на учители, директори и педагогически съветници за работа с отпадналите ученици и обучение за работа с отпаднали ученици, чийто майчин език не е български Създаване на специфични знания и умения у педагогическия и ръководния персонал в училищата партньори за работа с на отпадналите ученици, включително тези от тях, чийто майчин език не е български.
 8. Изготвяне на учебни програми за запълване на празнотите в учебното съдържание Изготвяне на програми, съобразени с нуждите на конкретните ученици; обезпечаване на заниманията с учениците с програми и разпределения
 9. Изготвяне на пакет с продуктите от проекта Събиране на всички продукти от дейности по проекта, достъпен за всички заинтересовани страни; Разпространение на резултатите и добрите практики от проекта; Осигуряване на устойчивост
 10. Провеждане на допълнителни занимания с отпадналите ученици за запълване на празнотите в учебното съдържание Запълване на празнотите в учебното съдържание и създаване на условия за реинтегриране на учениците в образователната система.
 11. Дейности за интеркултурно образование Подходящо интегриране на отпадналите ученици сред техните връстници в училищата; формиране у отпадналите ученици на подходящи социални и комуникационни умения; Допълнително мотивиране на отпадналите ученици за участие в дейностите по проекта.