Project Description

Наименование на проекта: Областен информационен център Сливен
Номер на договора за финансиране: 
BG161PO002-3.3.02 – 0017 – С0001

Финансираща програма: ОП Техническа помощ
Приоритетна ос: 
Водеща организация: Община Сливен
Партньори: 

Обща стойност на проекта: 589,707.00 лв. 
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 
589,707.00 лв. 
Финансов принос на Община Сливен:
0%
Начало на проекта: 12 юли 2011 г.
Край на проекта: 12 декември 2015 г.
Местонахождение: Община Сливен
Статус на проекта: Приключил проект

Текущ етап

Информация за проекта

Проектът има за цел да създаде условия за изграждане и ефективно функциониране на Областен информационен център Сливен/ОИЦ Сливен/, който да предоставя информация за кохезионната политика на ЕС, нейните цели и съществуващите възможности в България. Конкретните цели на проекта за изграждане на ОИЦ Сливен са:

  • Осигуряване на лесен достъп до информация в общините от Сливенска област по отношение на целите на кохезионната политика на ЕС и НСРР;
  • Осигуряване на правото на справедлив и пълен достъп до информация за възможностите за финансиране по СКФ за всички социални, етнически и възрастови групи, като осигуряват широк набор от възможности за получаване на тази информация
  • Повишаване на информираността на потенциалните ползватели услугите на центъра.

Дейности

За качественото изпълнение на проекта в рамките на 36 месеца са планирани следните основни дейности:
Дейност 1 Създаване на Областен информационен център Сливен:
Дейност 2 Информационна дейност в офиса на ОИЦ Сливен
Дейност 3 Провеждане на информационни събития/срещи извън офиса на ОИЦ Сливен:
Дейност 4 Дейности по разпространение на печатна информация и аудиовизуални материали и осигуряване на информация и публичност
Дейност 5 Дейност за организация и управление на проекта