Project Description

Наименование на проекта: Подобряване на градската среда на Сливен
Номер на договора за финансиране: 
BG16RFOP001-1.015-0002-C01

Финансираща програма: ОП Региони в растеж 2014-2020
Приоритетна ос: 
Водеща организация: Община Сливен
Партньори:

Обща стойност на проекта: 2,199,911.00 лв. 
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 
2,199,911.00 лв. 
Финансов принос на Община Сливен:
0%
Начало на проекта: 13 януари 2017 г.
Край на проекта: 13 януари 2019 г.
Местонахождение: Община Сливен
Статус на проекта: Проект в изпълнение

Текущ етап

Информация за проекта

Настоящото проектно предложение цели предприемане на действия за подобряване на градската околна среда в следните обекти на интервенция:

  • Рехабилитация и благоустрояване на поречията на р. Асеновска
  • Рехабилитация, благоустрояване и обновяване на обществени озеленени площи за широко ползване и междублокови пространства в кв. Република

В Обект: „Рехабилитация и благоустрояване на поречията на р. Асеновска“ се предвижда благоустрояването на съществуващи озеленени площи по двата бряга на река Асеновска, между мостовете на бул. „Тракия” и ул. „Ген. Скобелев”, по протежение на ул. „6-ти септември” и ул. „Димитър Пехливанов Добрович”.
Проектът включва частична реконструкция и изграждане на нова алейна мрежа и алеи за велосипеди. Предстои изграждането на детска площадка с „Комбинирано съоръжение за игра“, площадка за пясъчни скулптури и люлки тип „Везна”, както и площадка с люлки и въртележки за деца от 3 до 12 години. Ще бъде изградена площадка за детски велосипеди, мултифункционално спортно игрище и фитнес на открито. В близост до игрището се ситуицира малък паркинг за 6 автомобила и тоалетна. Около алеите, площадките за игра и площадките за отдих се предвижда алейно и градинско осветление, както и засаждане на средно и едроразмерна растителност.

Интервенциите на обект: „Рехабилитация, благоустрояване и обновяване на обществени озеленени площи за широко ползване и междублокови пространства в кв. Република“ са обособени в три района. Във всеки район ще се подновят скамейките и кошчетата и ще се монтират достатъчно на брой осветителни тела. Ще бъдат изградени детски площадки с комбинирани спортни площадки за игра и фитнес на открито. Ще се засадят дървета, храсти и цветни лехи. В район 1 и 2 е предвидено изграждането на паркинги. Във всеки от районите ще бъдат монтирани охранителни камери.