Project Description

Наименование на проекта: Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности в Община Сливен
Номер на договора за финансиране: 
20/226/00402/19.12.2014

Финансираща програма: Програма за развитие на селските райони
Приоритетна ос: 
Водеща организация: Община Сливен
Партньори:

Обща стойност на проекта: 54,617.97 лв. 
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 
54,617.97 лв. 
Финансов принос на Община Сливен:
0%
Начало на проекта: 01 май 2014 г.
Край на проекта: 01 май 2015 г.
Местонахождение: Община Сливен
Статус на проекта: Приключил проект

Текущ етап

Информация за проекта

Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности в Община Сливен

Дейности

  • Закупуване на оборудване за противопожарни депа и защитни средства, съгласно Наредба по чл. 138 ал.1 от Закона за горите
  • Строителство на наблюдателен противопожарен пункт (кула) за ПИ 119001 в землището на с. Стара река, отдел 42 „н” и закупуване на средства за наблюдение и комуникация