Project Description

Наименование на проекта: Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности в Община Сливен
Номер на договора за финансиране:
20/226/00319/19.04.2013

Финансираща програма: Програма за развитие на селските райони
Приоритетна ос: 
Водеща организация: Община Сливен
Партньори:

Обща стойност на проекта: 322,581.76 лв.
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 
322,581.76 лв.
Финансов принос на Община Сливен:
0%
Начало на проекта: 01 май 2013 г.
Край на проекта: 01 май 2014 г.
Местонахождение: Община Сливен
Статус на проекта: Приключил проект

Текущ етап

Информация за проекта

Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности в Община Сливен

Дейности

  • Закупуване на оборудване за противопожарни депа и защитни средства, съгласно Наредба по чл. 138 ал.1 от Закона за горите
  • изграждане и подобряване на водоизточници за борба с пожарите
  • Изкуствен водоизточник за опазване на горите от пожари 2х 48 куб.м. за ПИ 000199 в землището на с. Раково, отдел 179 „г”; за ПИ 099002 в землището на с. Раково , отдел 171 „ж”; за ПИ 760003 в землището на с. Трапоклово, отдел 351 „7”.
    Предвижда се изграждане на изкуствени водоизточници от стоманобетон с обем 96 куб.м. (2х 48 куб.м). Местата на водоизточниците са избрани в зависимост от достъпа до тях, пожарната опасност на района, наличие на естествен водоизточник . На отстояние до 5 м от резервоарите ще бъде оформена площадка (стабилизирана). Пълненето ще се осъществява от близкия естествен водоизточник чрез помпи или превозване с автоцистерни.
  • Строителство и подобряване на наблюдателни пунктове, закупуване на средства за наблюдение и комуникация.
    Наблюдателен противопожарен пункт (кула) за ПИ 099002 в землището на с. Раково, отдел 169 „з” и отдел 192; за ПИ 052003 в землището на с. Старо село , отдел 599 „6” и за ПИ 780001 в землището на с. Трапоклово, отдел 323 „з” .
  • Предвижда се в горепосочените отдели изграждането на противопожарен пункт (стационарна кула) с височина 10м. Кулата ще бъде изградена от дървесина, обработена с определена граница на огнеустойчивост. За стабилизирането ѝ ще се предоставят по 4 броя стоманени въжета ф12 мм и изградят бетонни фундаменти за носещите колони.