Project Description

Наименование на проекта: Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Сливен
Номер на договора за финансиране: 
BG16RFOP001-1.015-0001-C01
Финансираща програма: ОП Региони в растеж 2014-2020
Приоритетна ос: Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“
Водеща организация: Община Сливен
Партньори:

Обща стойност на проекта: 139,188.72 лв.
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 
139,188.72 лв.
Финансов принос на Община Сливен: 
0 лв.
Начало на проекта: 2017-10-03
Край на проекта: 2019-10-03
Местонахождение: гр. Сливен
Статус на проекта: Текущ проект

Текущ етап

Обявени процедури за възлагане на обществени поръчки:

Информация за проекта

Проектното предложение включва СМР, строителен надзор, авторски надзор, доставка на оборудване, публичност и визуализация, одит на следните обекти на образователната инфраструктура:
  • Основен ремонт и благоустрояване на ЦДГ „Детство“, ж.к. Младост: Обособяват се нов физкултурен и музикален салон, изгражда се топла връзка към физкултурния салон, обособява се санитарен възел за хора с увреждания, изгражда се методически кабинет. Извършва се топлинно изолиране на фасади и покрив, вкл. хидроизолиране на покрив, подменя се старата дървена дограма с нова PVC изгражда се соларна инсталация за подгряване на БГВ.
  • Основен ремонт и благоустрояване на ЦДГ „Зорница“, кв. Стоян Заимов: Топлинно изолиране на фасади и покрив, вкл. хидроизолиране на покрив, подмяна на стара дървена дограма с PVC и алуминиева, изгражда се комбинирана БГВ система със соларна инсталация. Изграждат се нови битови помещения за персонал към кухнята, изграждат се нови асансьори, обособяват се методически кабинет и музикален салон. Обособява се двор за деца със специални грижи.
  • Основен ремонт, благоустрояване и оборудване на ЦДГ „Мак“ и прилежащото и дворно пространство: Сградата е паметник на културата. Предвижда се ремонт на външните фасади, полагане на топлоизолация от вътрешна страна на стените, обособяване на нов физкултурен салон ремонт на останалите пристройки, включително въвеждане на МЕЕ.
  • Основен ремонт и благоустрояване на ЦДГ „Вержин и Хаик Папазян“, ж.к. Българка: Обособяват се нов физкултурен салон и склад към него; обособява се ново помещение за абонатната станция. Обособяват се нови салон на изкуствата, кабинет за деца със специални нужди, учителски кабинет и кабинет за занимания, нов санитарен възел за хора с увреждания, монтира се нов асансьор. Въвеждат се МЕЕ, включително соларна система за осигуряване на БГВ.
На всички обекти се осигурява достъпна архитектурна среда.