Project Description

Наименование на проекта: Изграждане на капацитет на Община Сливен по ОПРР за следващия програмен период
Номер на договора за финансиране:
 BG161PO001/5-02/2012/032

Финансираща програма: ОП Регионално развитие
Приоритетна ос: 
Водеща организация: Община Сливен
Партньори:

Обща стойност на проекта:  460,845.01 лв. 
БФП (Безвъзмездна финансова помощ):
  550,000.00 лв. 
Финансов принос на Община Сливен: 
0%
Начало на проекта: 31 октомври 2013 г.
Край на проекта: 31 декември 2015 г.
Местонахождение: Община Сливен
Статус на проекта: Приключил проект

Текущ етап

Информация за проекта

Да бъде укрепен капацитета на община Сливен като бенефициент на оперативната програма за регионално развитие за периода 2014 – 2020 г. и усвояване на финансовите ресурси по СФ и КФ на ЕС.

Дейности

  1. Прединвестиционно проучване, финансов анализ и АРП за проект „Интегриран градски транспорт гр. Сливен“
  2. Благоустрояване на поречието по двата бряга на река Асеновска между мостовете на бул. „Тракия“ и ул. „Генерал Скобелев“ по протежение на ул. „6-ти септември“, ул. „Димитър Пехливанов Добрович“, р. Асеновска, между мостовете на бул. „Тракия“ и ул. „Генерал Скобелев“ – проектиране на паркови зони с зони за отдих и рекреация; алейна мрежа и велоалеи; детски и спортни площадки; елементи на градското обзавеждане (обществена тоалетна, кошчета, осветление, озеленяване, др.); реконструкция на пешеходни мостове.
  3. Облагородяване и благоустрояване на парк „Хамам баир“ – проектиране на алейна мрежа и велоалеи; детски и спортни площадки; кътове за отдих; елементи на градското обзавеждане (обществена тоалетна, кошчета, осветление, озеленяване, др.).
  4. Реконструкция и основен ремонт на изложбена зала „Сирак Скитник“ – архитектурно заснемане, конструктивно обследване, енергиен одит, инвестиционно проектиране.
  5. Реконструкция и основен ремонт на Детска градина „Детство“ и благоустрояване на дворното й пространство – архитектурно заснемане, конструктивно обследване, енергиен одит, инвестиционно проектиране.
  6. Реконструкция и основен ремонт на Детска градина „Зорница“ и проектиране на топла връзка между централен корпус и физкултурен салон и благоустрояване на дворното й пространство – архитектурно заснемане, конструктивно обследване, енергиен одит, инвестиционно проектиране.
  7. Реконструкция и основен ремонт на Детска градина „Мак“ и благоустрояване на дворното й пространство – архитектурно заснемане, конструктивно обследване, енергиен одит, инвестиционно проектиране.
  8. Реконструкция и основен ремонт на Детска градина „Папазян“ и благоустрояване на дворното й пространство – архитектурно заснемане, конструктивно обследване, енергиен одит, инвестиционно проектиране.
  9. Реконструкция и основен ремонт на Детска градина „Калина“, изграждане на нова кухня и благоустрояване на дворното й пространство – архитектурно заснемане, конструктивно обследване, енергиен одит, инвестиционно проектиране.
  10. Проектиране на кръгово кръстовище „Розова градина“ (кръстовището на ул. „Братя Миладинови“, бул. „Цар Освободител“, бул. „Христо Ботев“, бул. „Георги Данчев“, бул. „Бургаско шосе“ и ул. „Радой Ралин“).“