Project Description

Наименование на проекта: Зелени, достъпни и активни пешеходни зони
Номер на договора за финансиране:
 BG161PO001/1.4-09/2012/001

Финансираща програма: ОП Регионално развитие
Приоритетна ос: 
Водеща организация: Община Сливен
Партньори:

Обща стойност на проекта:  4,965,322.49 лв. 
БФП (Безвъзмездна финансова помощ):
  4,996,410.47 лв. 
Финансов принос на Община Сливен: 
5.00%
Начало на проекта: 20 май 2013 г.
Край на проекта: 20 декември 2015 г.
Местонахождение: Община Сливен
Статус на проекта: Приключил проект

Текущ етап

Информация за проекта

Целта на проекта е подобряване на физическия и екологичен аспект на средата, създаване на условия за интегриране на групите в неравностойно положение, повишаване на безопасността и превенция на риска.

Дейности

Дейност 1: Организация и управление на проекта
Дейност 2: Разпространение на информация, публичност и визуализация
Дейност 3: Подготовка и провеждане на тръжни процедури
Дейност 4 – ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР – създаване на привлекателна физическа среда на гр. Сливен чрез интегрирани мерки за градско възстановяване и развитие
Дейност 5 – Строителен надзор
Дейност 6 – Авторски надзор
Дейност 7 – Приемане и въвеждане в експлоатация на изпълнените СМР
Дейност 8 – Одит на проекта