Project Description

Наименование на проекта: Осигуряване на топъл обяд в Община Сливен
Номер на договора за финансиране: 
BG05FMOP001-3.002-0148-C04

Финансираща програма: Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане
Приоритетна ос: 
Водеща организация: Община Сливен
Партньори:

Обща стойност на проекта: 6,484,500.00 лв.
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 
6,484,500.00 лв.
Финансов принос на Община Сливен:
0%
Начало на проекта: 01 октомври 2016 г.
Край на проекта: 31 декември 2019 г.
Местонахождение: гр. Сливен
Статус на проекта: Проект в изпълнение

 

Текущ етап

Проект в изпълнение

Информация за проекта

Проектното предложение предвижда да бъде осигурена храна на лицата, попадащи в следните целеви групи –

 1. Лица и семейства, подпомагани на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане;
 2. Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната дирекция Социално подпомагане;
 3. Самотно живеещи лица и семейства, които не могат да се издържат чрез имуществото си или труда си и получават пенсии в минимални размери – за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност;наследствени пенсии; пенсии несвързани с трудова дейност;
 4. Скитащи и бездомни лица и деца и
 5. Лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от Допълнителни разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

Цели:

Проектът цели да се надгради дейността на трапезарията в община Сливен, която се намира в Домашен социален патронаж Сливен, и успешното изпълнение на проект „Осигуряване на топъл обяд в община Сливен”, финансиран в рамките на процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP00103.01
„ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД“2015 без да дублира дейностите на трапезарията. В резултат на изпълнението на посочената обща цел на проекта ще се постигне реализирането на следните специфични цели:
 1. Осигуряване на подкрепа на най-нуждаещите се жители на община Сливен (живеещи в бедност и/или невъзможност да си осигурят качествена храна) чрез осигуряване на топла храна;
 2. Подобряване на условията на живот на хората в неравностойно положение;
 3. Повишаване на информираността за възможността за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на община Сливен, ползване на административни общински услуги, достъп до здравни и образователни услуги;
 4. Информиране на местната общност за приноса на Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 20142020 г. и Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.


Дейности:

 1. Осигуряване на подкрепа на най-нуждаещите се жители на община Сливен (живеещи в бедност и/или невъзможност да си осигурят качествена храна) чрез осигуряване на топла храна;
 2. Подобряване на условията на живот на хората в неравностойно положение; Трапезарията ще функционира в периода всеки календарен ден до април 2017 г. (8 месеца) за 3000 души.