Project Description

Наименование на проекта: Подкрепа и разширяване дейността за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда на Звено за социални услуги „Домашен помощник” към Домашен социален патронаж, град Сливен
Номер на договора за финансиране: 
BG05M9OP001-2.002-0206-C001

Финансираща програма: ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020
Приоритетна ос: 
Водеща организация: Община Сливен
Партньори:

Обща стойност на проекта: 857,810.32 лв. 
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 
857,810.32 лв. 
Финансов принос на Община Сливен:
0%
Начало на проекта: 01 февруари 2016 г.
Край на проекта: 01 декември 2017 г.
Местонахождение: гр. Сливен
Статус на проекта: Приключил проект

Текущ етап

Информация за проекта

Цели:

Общата цел на проект „Подкрепа и разширяване дейността за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда” е да подобри качеството на живот и достъпа до услуги за социално включване на хора с увреждания и хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване в община Сливен.

Специфични цели:

  • Да се подкрепи и разшири дейността на съществуващото Звено за социални услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж-Сливен
  • Да се предоставят възможности за връщането на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания и хора над 65 г.
  • Да се предоставят интегрирани услуги за хората с увреждания и хора над 65 години, като се съчетават комплексни действия в посока осигуряване на дългосрочна грижа, като се дава възможност на всеки потребител, съобразно нуждите си, да може да ползва различни услуги, според необходимостта и вида помощ.


Дейности:

Осигуряване на достъп до интегрирани услуги за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда.

Проектът ще се реализира в партньорство между Община Сливен и фондация „Фонд за превенция на престъпността ИГА“. Той ще стартира с наемане на един медицински специалист към Звеното и наемане на 65 лични асистенти. На втори етап ще бъдат наети 40 нови лични асистенти и към звеното ще бъде назначен сътрудник „социални дейности”. Също така в началото на проекта ще бъде разработена от партньора Програма за дейността на услугата. Експерти на партньора ще обучат екипа на Звеното и социалните асистенти – едно въвеждащо и две поддържащи обучения. Също така експерти на партньора ще извършват психологическа подкрепа на персонала, консултиране и супервизия за подобряване неговата ефективност и качество на работа. Кандидатът от своя страна ще предостави психологическа и мотивационна подкрепа на потребителите на услугата чрез свои специалисти. В рамките на проекта ще бъдат обхванати 240 потребители, с които ще се работи в техните домове или в Звеното. За популяризиране на проекта са предвидени дейности по информация и публичност, включващи: 3 броя пресконференции за представители на медиите, институции и организации, заинтересовани по темата и екипа за управление на проекта; 2-ве публикации в местен вестник; 2 броя информационни табели; 45 броя информационни плакати; 90 броя тефтери; 100 броя информационни брошури и 2 радиосъобщения.