Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) нареди за плащане близо 13,8 млн. лв. (13 774 119,02 лв.) по Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.) за периода от 24.09.2021 г. до 29.09.2021 г. Подпомагане получават 34 бенефициера, като разпределението по мерки е както следва:

– по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са наредени 2 994 978,90 лв. по 6 проекта;

– един проект по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ ще получи 542 342,50 лв.;

– по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ са наредени 26 403,30 лв. по един проект;

– 171 263,07 лв. се изплащат по един проект по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“;

– 8 проекта по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ ще получат 4 921 966,6 лв.;

– по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ са наредени 685 111,50 лв. по 7 проекта;

– на 9 проекта по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ ще се изплатят 195 392,01 лв.;

– един проект по мярка 20 „Техническа помощ“ получава 4 236 661,14 лв