Общите условия на които трябва да отговарят хората с увреждания, за да кандидатстват за финансиране са:
✅Да бъдат физически лица с трайни увреждания, с 50 и повече от 50 % определена намалена работоспособност, съгласно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
✅Да нямат учредено еднолично предприятие, независимо дали е действащо или недействащо, както и да са участващи като съдружници в други търговски дружества.
✅Физическото лице – собственик на едноличното предприятие, е задължено след извършване на предвидените основни дейност, активно да работи само в него и в негов интерес.
Размерът на исканото финансиране за едно конкурсно предложение не може да превишава сумата от 2️⃣0️⃣ 0️⃣0️⃣0️⃣ лв., като собствено участие не е необходимо.
Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 16.08.2021 година.
ℹ По-подробна информация може да намерите в Методика за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания, публикувана в сайта на Агенция за хората с увреждания, рубрика Проекти/Програми, самостоятелен бизнес.