В подкрепа на общините, на https://www.namrb.org/operativna-programa-za-razvitie-na… са публикувани резюме и презентация на работен вариант на Програмата за развитие на регионите (ПРР) за програмен период 2021-2027, от м. април 2021 г.
Материалите са подготвени от екипа на НСОРБ, на база публикувания четвърти работен проект на ПРР, на https://www.eufunds.bg/bg/oprd/node/7303
Основните рaзлики с предходния трети вариант на ПРР, от м. февруари 2021 г., са:
✅Конкретизиране на подходите за инвестиции в образователната, социалната и здравната инфраструктура. Инвестициите в образователната инфраструктура ще се осъществяват на базата на специфично разработени методологии за приоритизиране на обектите на образователната инфраструктура на територията на страната и съответни списъци към тях. Със средства от ПРР ще се създават/реформират само услуги, които са включени в Националната карта на социалните услуги, като приоритетно ще бъдат подпомагани инвестиции, свързани с осигуряването на дългосрочна грижа за възрастни. В здравната система подкрепата се предвижда да е в три направления- болнична инфраструктура, първична извънболнична медицинска помощ и промотиране на здравето и превенцията на болести;
✅Разширяване на мярката за подкрепа на устойчивата градска мобилност по двата основни приоритета, която вече е подкрепа за устойчива мобилност, включително градска такава;
✅Уточняване на мерките обект на подкрепа чрез финансови инструменти (ФИ). В това направление се предвижда използването на ФИ за следните групи мерки:
Мерки за насърчаване на икономическата активност – инвестиции в индустриални паркове чрез дългово финансиране, включително преференциални заеми, съчетани с безвъзмездна помощ, определена така че да се осигури достатъчна подкрепа, но също така да се предложат нива на възвръщаемост, които са в съответствие с разходите за експлоатация на инфраструктурата;
Енергийна ефективност и обновяване на жилищни и обществени сгради – комбинирано финансиране от безвъзмездна помощ в размер до 95% от стойността на допустимите разходи и техническа помощ в комбинация с финансов инструмент. Предвиждат се и възможности под формата на кредитни линии и портфейлни гаранции на компании, изпълняващи проекти за ЕЕ в жилищния и обществен сектор с цел да се стимулира пазара за изпълнение на ЕСКО договори;
Устойчива мобилност – ФИ под формата на фонд за финансиране на собствено участие по проекти, одобрени с БФП, както и самостоятелни заеми, за да се разшири кръга на потенциалните получатели;
Туризъм, култура и културно наследство – комбинирана подкрепа на БФП с ФИ под формата основно на заемно финансиране, представено на крайните получатели при облекчени условия, с изгодни лихвени проценти, както и чрез осигуряване на гаранции;
Образователна инфраструктура – заемно финансиране, представено на крайните получатели при облекчени условия, с изгодни лихвени проценти, както и чрез осигуряване на гаранции. Предвижда се комбиниране на ФИ с БФП за частни детски градини и училища.
Подкрепа с ФИ под формата на заеми и гаранции щe е възможна също за мерки, свързани със зелената градска инфраструктура и сигурността в обществените пространства, здравната, социалната и спортната инфраструктура.