Номер на договора за финансиране: BG16RFOP001-1.015-0002-C01
Финансираща програма: ОП Региони в растеж 2014-2020
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 2199911.00
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 2199911.0
Статус на проекта: Текущ проект
Текущ етап: