About oicsliven

Този автор все още не е попълнил своите детайли.
So far oicsliven has created 166 blog entries.
15 07, 2021

Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания

2021-07-16T16:31:52+03:00юли 15, 2021|

Общите условия на които трябва да отговарят хората с увреждания, за да кандидатстват за финансиране са: Да бъдат физически лица с трайни увреждания, с 50 и повече от 50 % определена намалена работоспособност, съгласно решение на ТЕЛК/НЕЛК. Да нямат учредено еднолично предприятие, независимо дали е действащо или [...]

14 07, 2021

ПРЧР 2021-2027 е отворена за коментари от гражданите до 12 август 2021 г.

2021-07-14T16:10:45+03:00юли 14, 2021|

До 12 август 2021 г. всеки заинтересован гражданин може да даде обратна връзка по последната версия на проекта за Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. Обществените консултации се организират от Министерството на труда и социалната политика като Управляващ орган на ПРЧР 2021-2027. Проектът е достъпен на сайта на [...]

14 07, 2021

ОБЯВЕН Е ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА № BG14MFOP001-5.016 „ПЛАНОВЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА“ ОТ ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014-2020

2021-07-14T15:59:56+03:00юли 14, 2021|

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган (УО) на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) обяви процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-5.016 „Планове за производство и предлагане на пазара“, мярка 5.1. „Планове за производство и предлагане на пазара“.  Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ [...]

13 07, 2021

В Сливен представиха „Книга за ромите“

2021-07-14T15:54:08+03:00юли 13, 2021|

Сдружение „Ромска академия за култура и образование“ представи в Сливен „Книга за ромите“. На събитието присъстваха над 40 души – представители на общинска администрация, образователни и здравни медиатори, учители, родители, младежи и др. В сборника са включени исторически данни за пътя на ромите, информация за техния поминък, [...]

12 07, 2021

ЕК одобри 3 млн. лева държавна помощ за розопроизводителите

2021-07-14T15:33:49+03:00юли 12, 2021|

Европейската комисия одобри държавната помощ в подкрепа на производителите на маслодайна роза. С 3 млн. лева ще бъдат компенсирани стопаните за преодоляване на последствията от негативното икономическо въздействие от COVID-19. Помощта е по Временната рамка за мерки за държавна помощ заради коронакризата. Страната ни изпрати искането към [...]

9 07, 2021

Покана за набиране на предложения за грантово съфинансиране на медии: краен срок – 1 септември 2021 г.

2021-07-14T15:31:03+03:00юли 9, 2021|

Генерална дирекция „Комуникация“ на Европейския парламент обяви покана за набиране на предложения за отпускане на безвъзмездни средства (грантове) за съфинансиране на комуникационни медийни дейности, насочени към насърчаване на по-доброто разбиране и гражданска активност във връзка с Конференцията за бъдещето на Европа. Основната цел на настоящата покана за представяне [...]

5 07, 2021

С близо 5 млн. лева се увеличава бюджетът по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г.

2021-07-05T14:38:29+03:00юли 5, 2021|

С близо 5 млн. лева се увеличава бюджетът по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. С допълнителния финансов ресурс ще се осигури възможност за подпомагане на още общо 158 проектни предложения, които отговарят на [...]

2 07, 2021

Указания за кандидатстване и правила за предоставяне на безвъзмездна помощ за туроператорите

2021-07-05T14:35:42+03:00юли 2, 2021|

Министерството на туризма публикува Указания за кандидатстване и правила за предоставяне на безвъзмездни средства по Схема BG-176789478-2021-03. Настоящата схема (BG-176789478-2021-03) е обявена в изпълнение на държавна помощ SA.62887 (2021/N) от 25.05.2021 г., като втората мярка, осигуряваща възможността на туроператорите да възстановят дължимите суми към клиентите по нереализиран [...]

2 07, 2021

31 бенефициенти по ПРСР 2014-2020 получиха 14,6 млн. лв.

2021-07-05T14:27:14+03:00юли 2, 2021|

В периода от 28 юни до 2 юли ДФ „Земеделие“ преведе близо 14, 6 млн. лв. (14 588 790,44 лв.) по ПРСР 2014-2020г. Подпомагане получиха 31 бенефициента. Извършените плащания са: -      по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са изплатени  1 479 443,67 лв.  по 4 проекта; [...]

1 07, 2021

ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ „ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ В ПОДКРЕПА НА РОМСКОТО ВКЛЮЧВАНЕ“

2021-07-05T14:31:14+03:00юли 1, 2021|

Програмният оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 – 2021 г., обяви процедура за подбор на проектни предложения „Интегрирани мерки в подкрепа на ромското включване“. Общата цел на [...]

Go to Top